NVO orthopedagogen investeren in behandelrelaties jongeren in gesloten jeugdhulp (VNG Magazine, Special Jeugd, april 2020)

Het opbouwen van goede behandelrelaties - en voldoende tijd en ruimte voor jeugdigen, ouders en hulpverleners om dat te kunnen doen - zou in de hele jeugdzorg een prioriteit moeten zijn. Daarbij is het essentieel om de repressie- en reparatie-reflex te voorkomen. Dat kan door hulpverleners de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om hun werk goed te doen. Zodat zij écht het verschil kunnen maken in het leven van jeugdigen en hun ouders.

Klik hier om te downloaden

Interview beroepscompetentieprofielen (TvO tijdschrift, nummer 5-2019)

Als NVO werken we aan nieuwe beroepscompetentieprofielen voor de basis-orthopedagoog en orthopedagoog-generalist. Aan het Tijdschrift voor Orthopedagogiek leggen Marlijn Snoeij-de Vries (beleidsmedewerker NVO) en Rixt Koen (onderwijskundig adviseur) uit waarom dit hard nodig is. “Het beroepscompetentieprofiel helpt om te denken vanuit wat je kúnt in plaats van wat je mág. Ze benadrukken dat je als orthopedagoog over waardevolle competenties beschikt waarmee je het leven van cliënten en hun omgeving echt kunt verbeteren. Hoe je die competenties inzet, beslis jij als orthopedagoog, in steeds wisselende contexten en altijd in het belang van de cliënt.”

Klik hier om te downloaden

Nieuwe wet zorg en dwang, wat verandert er? (VNG Magazine, Special Zorg, okt 2019)

Op 1 januari 2020 wordt de Wet zorg en dwang (Wzd) ingevoerd, als vervanging van de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Hierin staat hoe zorgorganisaties om moeten gaan met onvrijwillige zorg. Daardoor zijn de rechten van cliënten nog beter beschermd. Nieuw is dat de Wzd zich uitbreidt naar het sociale domein, waardoor ook gezinnen, ouders, kinderen vanaf 12 jaar en zelfstandig wonende cliënten met deze wet te maken kunnen krijgen. Professionals zoals orthopedagogen dragen vanuit hun professie bij aan een zorgvuldige uitvoering ervan.

Klik hier om te downloaden

Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kan beter (Trouw, special Jeugd & Gezin, sept 2018)

In de special Jeugd & Gezin die in september 2018 als bijlage bij Trouw verscheen kwam NVO-lid Marieke Beentjes aan het woord. In het artikel 'Doelen nieuwe jeugdwet nog niet gerealiseerd' laat zij zien hoe de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in de praktijk nog beter kan.

Klik hier om te downloaden

NVO pedagogen zetten in op kind- en jeugdperspectief Wethouder Mattias Gijsbertsen: ‘Ik wil écht met kinderen praten’ (VNG Magazine, Special Jeugd, aug 2018)

De transformatie komt op gang. Gemeente en pedagogische wetenschap zijn samen op weg in het Zorglandschap. Bij wethouder Jeugd Mattias Gijsbertsen (Groningen) leven vele ambities. ‘Hoe kunnen we daadwerkelijk het motto één gezin één plan beter realiseren? Wanneer moet je zeggen: ‘Een situatie is echt te onveilig voor kinderen?’ Hoe ondersteun je pleegouders? Dat soort vragen en veel meer, daar kunnen orthopedagogen vanuit wetenschappelijk onderzoek én vanuit de praktijk hun licht over laten schijnen.’

Klik hier om te downloaden

Begeleid ouders kinderen met beperking (Parool, Special Familiegezondheid, juli 2018)

Zo'n 65.000 kinderen in Nederland hebben een beperking. Hun ouders staan vaak onder zware druk. In Nederland is de zorg vooral op het kind gericht, en niet op de omgeving waarin het opgroeit. "De vraag zou óók meten zijn; wat heft het gezin nodig om het leven dragelijk te maken?". 

Klik hier om te downloaden

NVO-orthopedagoog zet in op samenwerking én privacy - Privacy vergt zorgvuldige afweging door professional (VNG Magazine, Special Jeugd, aug 2017)

Voor orthopedagogen is de pedagogische relatie het aangrijpingspunt van hun handelen: zij zoeken verklaringen én oplossingen in die relatie. Orthopedagogen streven primair naar normalisatie van de opvoedingsrelatie; of die nu eenvoudig of heel complex is. De NVO-beroepscode is dé professionele standaard voor NVO-orthopedagogen.

Klik hier om te downloaden

NVO-orthopedagoog is breed inzetbaar - Zorgverlener, poortwachter in het wijkteam en aanjager van vernieuwing’ (VNG Magazine, Special Jeugd, sept 2016)

Advies bij de transformatie in het sociaal domein? Een POH-jeugd in uw gemeente? Versterking van het gezin rondom mensen met een beperking? De NVO-orthopedagoog kan iets voor u betekenen. Dat is de hoofdboodschap die de NVO dit jaar meegeeft in de VNG Special Jeugd.

Klik hier om te downloaden

Hoe passend onderwijs wél kan slagen (Focus, okt 2015)

Pedagogen kunnen ondersteuning en begeleiding bieden op scholen en bij samenwerkingsverbanden, maar ook aan de beleidsmatige kant zijn zij van meerwaarde. Met name kunnen pedagogen een brug slaan tussen schoolleiding en docenten. Dit en meer kunt u lezen in dit artikel.

Klik hier om te downloaden

Praktijkverhalen van orthopedagogen in jeugdhulp en onderwijs (VNG Magazine, Special Jeugd, sept 2015)

Voor de derde keer op rij staat de NVO met een artikel in de Special Jeugd van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Gezien de decentralisatie van alle vormen van jeugdhulp per 1 januari 2015 en de uitdaging van gemeenten en zorgprofessionals om de transformatie vorm te geven, vraagt de NVO dit keer aandacht voor de bijdrage van (ortho)pedagogen in jeugdhulp en onderwijs.

Klik hier om te downloaden

'De pedagoog in transitie' (Focus, okt 2014)

De invoering van passend onderwijs en de veranderingen in de jeugdhulp en de zorg hebben consequenties voor kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en hun directe omgeving. Pedagogen ondersteunen de opvoedrelatie in tal van domeinen en kunnen de stelselwijzigingen daarom overzien en bruggen slaan tussen de verschillende stelsels.

Klik hier om te downloaden

Expertise (ortho)pedagoog kans voor innovatie (VNG Magazine, Special Jeugd, aug 2014)

Ook de NVO ziet de bezorgdheid bij verschillende actoren die bij de decentralisatie betrokken zijn. Ondanks deze bezorgdheid is het belangrijk dat alle betrokkenen medeverantwoordelijkheid nemen en ambities formuleren. Hoe innovatief wordt u als gemeente? Wat wilt u bereiken? Hoe doet u dat het meest effectief en efficiënt? En: hoe gebruikt u daarvoor de expertise van de juiste (pedagogische) professional?

Klik hier om te downloaden