Richtlijnen

Als (ortho)pedagoog heb je te maken met richtlijnen, zorgstandaarden en overige veldnormen. Een richtlijn is er om jou als professional te ondersteunen in jouw werk.

Richtlijnen worden ontwikkeld op onder andere de domeinen jeugdhulp, gehandicaptenzorg, onderwijs en GGZ en behoren tot jouw ‘professionele standaard’. 

De professionele standaard bestaat uit:

 • De beroepscode
 • Kwaliteitsstandaarden (richtlijnen, zorgstandaarden, zorgmodules en generieke modules)
 • Competenties
 • Overige veldnormen
 • Bestaande wet- en regelgeving

De ontwikkeling van richtlijnen voor én door professionals

De NVO werkt regelmatig mee aan het ontwikkelen van richtlijnen, zoals aan de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en aan de richtlijnen langdurige zorg. Richtlijnen worden gemaakt voor én door professionals. Daardoor sluiten ze direct aan bij de bestaande praktijk van het moment.

De NVO wordt graag volledig betrokken in het ontwikkeltraject van een richtlijn/kwaliteitsstandaard als...

 • het thema relevant is voor de dagelijkse praktijk van de orthopedagoog;
 • de orthopedagoog werkt met de doelgroep van de richtlijn;
 • en er binnen de richtlijn aandacht is voor de systeemgerichte, pedagogische visie.

De NVO is recentelijk ook gevraagd om mee te lezen met de richtlijnen van Akwa GGZ. In het verleden is niet alles door de NVO gezien maar wanneer relevant t.b.v. (ortho-)pedagogiek in de ggz 18+ streven wij hier uiteraard wel naar. 

Het ontwikkelproces van een richtlijn

Het ontwikkelproces van een richtlijn loopt als volgt:

 • Een lid van de NVO is vertegenwoordigd in de ontwikkelwerkgroep en brengt zo zijn/haar specifieke expertise in.
 • Zodra de conceptrichtlijn gereed is, wordt deze voorgelegd aan de achterban van de NVO voor commentaar. Het ingebrachte commentaar wordt vervolgens door de ontwikkelwerkgroep verwerkt.
 • Zodra de commentaren zijn verwerkt in de definitieve tekst, dan wordt deze voorgelegd ter autorisatie aan het bestuur van de NVO.
 • De door de NVO geautoriseerde richtlijn geldt als onderdeel van de professionele standaard van de orthopedagoog. Dit betekent dat er van professionals verwacht mag worden dat zij bekend zijn met, en werken volgens de standaard zoals deze is beschreven.

Meer weten? Stuur dan jouw vragen of opmerkingen door naar richtlijnen@nvo.nl.