Beroepscode voor (ortho)pedagogen

Met de beroepscode voor pedagogen sta je voor de kwaliteit van jouw beroepsuitoefening. Het vormt de leidraad voor jouw handelen als academisch geschoolde (ortho)pedagoog of onderwijskundige. Hierin staan kwalitatieve, morele en ethische regels die van belang zijn voor jouw rol als (ortho)pedagoog. NVO-leden, (ortho)pedagogen die SKJ-geregistreerd zijn en orthopedagoog-generalisten die BIG-geregistreerd zijn, zijn verplicht om volgens de NVO beroepscode te handelen.

Inhoudsopgave

  Je krijgt als (ortho)pedagoog regelmatig te maken met morele en ethische kwesties. Om de juiste keuzes te maken én te onderbouwen, kan je de beroepscode* raadplegen. Deze is samengesteld door de NVO.

  De code bevat zowel algemene uitgangspunten als concrete regels die zorg dragen voor het welzijn van de cliënt. Zij dienen als kaders bij de reflectie op het eigen handelen. Kortom, het is een samenvatting van ‘de goede beroepsuitoefening’.

  Wil je de volledige beroepscode inzien? Download dan de meest actuele versie online. Je kan ook deelnemen aan een van onze bijeenkomsten, voor meer informatie over het toepassen van de beroepscode in de praktijk.

  *Disclaimer voor het gebruik van beroepscode

  Het gebruik (adviseren over en interpreteren) van de NVO beroepscode (en het verzorgen van cursussen over de NVO beroepscode) is voorbehouden aan leden van de NVO en deskundigen die dit gebruiken ten behoeve van het naleven van de professionele standaard. Voorlichting over de beroepscode is, met het oog op de kwaliteit van die voorlichting, voorbehouden aan de NVO en door de NVO goedgekeurde instanties. Dat zijn in ieder geval door de NVO geaccrediteerde opleidingen, trainingen en workshops.

  De NVO beroepscode in het kort

  De NVO staat voor kwaliteit en wil de vakbekwaamheid van (ortho)pedagogen borgen met als vertrekpunt de pedagogische identiteit van de beroepsgroep. Je staat als NVO-lid voor het veilig opgroeien en een optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Precies hetzelfde geldt voor (jong)volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie. Wij streven gezamenlijk altijd naar een normalisatie van de opvoedingsrelatie; of die nu eenvoudig of complex is.

  Om de kwaliteit van onze (ortho)pedagogen te waarborgen, stelde de NVO een de beroepscode samen. De code behoort tot de professionele standaard, samen met de wet- en regelgeving, richtlijnen en kwaliteitsstandaarden en tuchtrecht.

  De beroepscode, geeft richting en invulling aan het begrip ‘goed pedagoog’. Worden er eisen of voorwaarden gesteld die op gespannen voet staan met de kwaliteit van het handelen van de (ortho)pedagoog? Dan biedt de beroepscode steun. Daarnaast vormt de beroepscode de norm waaraan uw handelen wordt getoetst door de tuchtcolleges. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt, beroepsgenoot of andere belanghebbende een klacht heeft ingediend.

  De beroepscode omschrijft morele en ethische regels over onder meer:

  • De positie van cliënt en wettelijke vertegenwoordigers
  • Algemene beginselen van de beroepsuitoefening, zoals deskundigheid en bekwaamheid, zorgvuldigheid, geheimhouding en professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • Het aangaan van een professionele relatie
  • Gedragsregels gedurende de professionele relatie
  • Interdisciplinaire samenwerking en assistentie
  • Dossier
  • Rapportage
  • Verstrekken van gegevens in verband met wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, supervisie en intervisie

  De beroepscode stelt daarbij de belangen van de cliënt altijd voorop.

  Bekwaamheid en bevoegdheid

  In het dagelijks werk van (ortho)pedagogen gaat het vaak over termen als deskundigheid, (vak)bekwaamheid, bevoegdheid, voorbehou­den handelingen en verantwoordelijkheid. Termen die vaak door elkaar worden gehaald en gebruikt en waar in de uitvoe­ring soms verschillende betekenissen aan worden gegeven. Daarom hebben wij deze termen nader uitgelegd in de notitie Professionele verantwoordelijkheid, bekwaamheid en bevoegdheid (zie 'Handig om te downloaden' onderaan deze pagina).

  Beroepscode bijeenkomsten

  De NVO organiseert jaarlijks bijeenkomsten over de beroepscode. In deze interactieve bijeenkomsten maak je je het werken met de beroepscode eigen middels de bespreking van diverse casussen. Daarbij komen de positie van cliënt en/of beide gezaghebbende ouders, de afweging bij een besluit over het doorbreken van het beroepsgeheim, wettelijke meldrechten, het blokkeringsrecht en het stappenplan ‘wat te doen bij vragen/dilemma’s, lastige keuzes’ aan bod. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en het inbrengen van casuïstiek.

  Aanmelden?

  • Deelname is gratis
  • Er is beperkt plaats (40 personen)
  • Inschrijven op volgorde van binnenkomst
  • Niet-leden worden op de reservelijst geplaatst
  • Accreditatie is toegekend

  Ga voor actuele data naar de activiteitenpagina.

  Nog geen lid van de NVO? Meld je dan aan!

  Over de NVO

  Tuchtrecht

  De beroepscode is leidend voor het handelen van de (ortho)pedagoog. Het handelen wordt -indien nodig- getoetst middels het tuchtrecht. Het tuchtrecht maakt je bewust van je eigen verantwoordelijkheid en helpt de kwaliteit van de beroepsgroep te bewaken en verbeteren. De NVO heeft twee tuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Zij hebben beide een onafhankelijke positie binnen de vereniging.

  Van mening dat een pedagoog in strijd heeft gehandeld met de beroepscode? Dan kan hierover een klacht worden ingediend bij het College van Toezicht. De klacht moet gaan over het handelen van de pedagoog en kan worden ingediend door een cliënt, wettelijk vertegenwoordiger of andere belanghebbenden, zoals een andere professional.

  Ook publiceren wij (geanonimiseerde) uitspraken van het College van Toezicht en het College van Beroep. Deze laten zien hoe de normen van de beroepscode in een concreet geval toegepast worden.

  Ga voor meer informatie naar MijnNVO

  Meer weten over beroepscode en tuchtrecht? Op MijnNVO worden diverse handreikingen en brochures aangeboden, die je kunt downloaden als je lid bent. Zo vind er onder andere de Beroepscodekaarten en de handreiking 'Voorkomen en omgaan met klachten'.

  Nog geen lid? Meld je dan online aan.