NVO Onderzoeksfonds

De missie van de NVO is om experts in te staat stellen hun beroep met passie en vakbekwaam uit te oefenen. Hier vloeit de ambitie uit voort om de inzet van wetenschappelijke kennis bij opvoed- en ontwikkelingsvraagstukken te bevorderen. Om die reden is in 2022 het NVO Onderzoeksfonds in het leven geroepen.

NVO Onderzoeksfonds

Het NVO Onderzoeksfonds is een subsidie die maximaal twee keer per jaar door de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen ter beschikking wordt gesteld aan onderzoekers of onderzoeksteams die onderzoek verrichten binnen het domein van de (ortho)pedagogiek. Hierbij kan een subsidie van maximaal 25.000 euro worden aangevraagd. 

Hoe aanvragen?

Voor de aanvraag is een aanvraagformulier beschikbaar. Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier stuur je naar onderzoeksfonds@nvo.nl. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 6 februari 2023 ingediend worden.

Wie kan aanvragen?

Iedereen kan een aanvraag indienen. Het onderzoek moet ofwel door een (ortho)pedagoog/onderwijskundige uitgevoerd worden, ofwel wordt er samengewerkt met een (ortho)pedagoog/onderwijskundige. De NVO financiert alleen onderzoek waarbij ethische toetsing heeft plaatsgevonden op het moment dat met de dataverzameling wordt gestart.

Procedure beoordeling

Wanneer een aanvraag in behandeling is genomen, wordt deze voorgelegd aan de commissie wetenschap. De commissie beoordeelt elke aanvraag afzonderlijk op basis van de vastgestelde beoordelingscriteria. Naast de leden van de commissie wetenschap is het ook mogelijk dat (externe) deskundigen ingeschakeld worden voor het verkrijgen van een onafhankelijk advies. Correspondentie over de uitslag van de procedure geschiedt schriftelijk; bezwaar tegen de genomen beslissing is niet mogelijk. 

Bij vragen kan je contact opnemen met Ilse van der Mark via onderzoeksfonds@nvo.nl 

Documenten en linksWaarom lid worden van de NVO?

Wij ondersteunen jouw beroepsuitoefening middels de organisatie van workshops, congressen, netwerkbijeenkomsten en intervisiegroepen. Behaal registraties en herregistraties om jouw vakbekwaamheid te toetsen of raadpleeg de helpdesk voor beroepsethische vraagstukken.

Bekijk lidmaatschap