NVO Nieuws 12-01-2024

Publicatie handreiking beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid (SKILZ)

De handreiking ‘beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid’, gepubliceerd door SKILZ op 19 december 2023, is geschreven voor zorgverleners in de zorg voor verstandelijk gehandicapten en in de ouderenzorg.

Het ondersteunen van beslisvaardigheid staat in deze handreiking voorop. Hierin onderscheid deze handreiking zich met de handreiking 'Toetsing wilsbekwaamheid voor orthopedagogen en psychologen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking', die in 2020 in opdracht van NVO, NIP en Stichting Philadelphia Zorg is ontwikkeld en kan worden geraadpleegd om meer uitgebreid kennis te nemen van doelgroep-specifieke casuïstiek. 

De handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid is te vinden op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl. Het bestuur van de NVO heeft de handreiking geautoriseerd. Zie ook het overzicht van door NVO geautoriseerde richtlijnen op deze website.

Naast de handreiking zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar; een samenvatting voor zorgverleners, een informatiekaart voor naasten en een beslisboom Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid. Deze beslisboom helpt om tot een goed besluit te komen voor het wel of niet laten uitvoeren van een formele wilsbekwaamheidsbeoordeling.