OG in de BIG

Orthopedagogen generalist verzorgen vaak individuele gezondheidszorg. Dat doen ze vanuit een eigen expertise, vanuit en gericht op de opvoedingsrelatie. Daarom is ook de cliëntendoelgroep een specifieke: kinderen, jongeren en mensen met een beperking. Kenmerkend voor deze groep is de pedagogische relatie tussen hen en hun opvoeders. Een relatie die nog niet gelijkwaardig is en gericht is op optimale ontwikkeling en optimale zelfstandigheid. De opvoedingsrelatie kan en moet stimulerend zijn, maar is soms verstoord of belemmerd. Een kind, jongere of volwassene met een beperking kent vaak meerdere opvoeders, thuis, op school, soms in een instelling. Orthopedagogen generalist onderzoeken de pedagogische context als geheel en interveniëren op dat geheel.

De Wet individuele Beroepen in de Gezondheidszorg, kortweg de Wet BIG, is een kwaliteitswet en regelt de deskundigheid van de betreffende beroepen, door een wettelijke beschrijving van die deskundigheid, door eisen aan opleidingen te stellen en door een systeem van tuchtrecht.

Voor orthopedagogen generalist was en is dit sinds jaar en dag op verenigingsniveau geregeld. Voor de kwaliteitsborging van het beroep en het vertrouwen dat clienten in de beroepsbeoefenaren hebben, is het belangrijk die kwaliteit ook wettelijk te borgen. Daarom deed de NVO in november 2013 een aanvraag om het beroep in de wet op te nemen en ijverde zij in de daarop volgende jaren, met bijdragen van veel individuele leden en stakeholders, om dit te realiseren.

De commissie Meurs adviseerde daarom in 2015 om het beroep op te nemen in de wet BIG. Kort daarop zegde de minister van VWS de Tweede Kamer toe om met een wetsvoorstel daartoe te komen. Het wetsvoorstel werd onlangs in een internetconsultatie voorgelegd. Daarbij heeft de NVO leden en stakeholders opgeroepen op deze internetconsulatie te reageren. De internetconsultatie is op 19 februari 2018 gesloten.

Voor clienten is het belangrijk dat de orthopedagoog generalist in de wet wordt opgenomen:

  • De kwaliteit van het beroep wordt nog sterker gereguleerd dan in verenigingsverband al het geval was;
  • Het toezicht op de opleidingen wordt verscherpt omdat ook dat meer vanuit de overheid gereguleerd is;
  • Clienten die 18 jaar worden kunnen rekenen op continuïteit van zorg: onder de huidige situatie kan de OG nl. na het 18e jaar geen regiebehandelaar zijn, omdat de cliënt dan onder de zorgverzekeringswet valt en die alleen met BIG-geregistreerden werkt;
  • Sommige gemeentes beperken hun contracten tot BIG-geregistreerden; dan kunnen cliënten niet terecht bij deze specifiek opgeleide professionals;
  • Huisartsen is soms het onderscheid jeugdwet -zorgverzekeringswet niet duidelijk: zij zijn zelf BIG-geregistreerd en zullen de positionering van het beroep OG dan beter begrijpen, wat geëigende doorverwijzing ten goede komt;
  • Wachtlijsten kunnen worden verkort doordat er meer regiebehandelaren komen;
  • Clienten kunnen, wanneer zij een klacht hebben, terecht bij een wettelijk tuchtcollege.


Juist omdat de orthopedagoog generalist een specifiek beroep is, is de toevoeging van het beroep voor clienten en zeker voor verwijzers goed uit te leggen.

Het wetsvoorstel regelt overigens nog meer dan alleen de opname van het beroep OG. Zo wordt voor alle beroepen geregeld dat in de toekomst deskundigheidsbevordering vereist is om zich te kunnen herregistreren.

De volgende stap in het parlementaire proces is een advies van de Raad van State. Deze neemt de reacties uit de internetconsultatie mee in haar oordeel. Vervolgens wordt het wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer.

Lees de reactie van de NVO hier.