College van Toezicht CvT 22-07 06-12-2022

CvT 22-7 | De pedagoog heeft klaagster onvoldoende duidelijk gemaakt welk honorarium zij in rekening zou brengen voor haar inzet

Klaagster belde op enig moment met de vrijgevestigde pedagoog over een mogelijk dyslexieonderzoek bij haar zoon. Een week later vond een gesprek plaats tussen de pedagoog en de zoon in de aanloop naar zijn eindexamen. Na afloop van dit gesprek factureerde de pedagoog zowel het telefoongesprek met klaagster als het gesprek met de zoon. Klaagster was het hier niet mee eens en de pedagoog bracht vervolgens alleen het gesprek met de zoon in rekening. Klaagster was het ook met deze laatste factuur niet eens en weigerde deze te betalen.

Het College overwoog dat de pedagoog klaagster onvoldoende begrijpelijk heeft geïnformeerd over haar honorarium voorafgaand aan het aangaan van de professionele relatie met de zoon. Dit is strijdig met artikel 18 van de Beroepscode NVO. Schriftelijke vastlegging van het honorarium en de wijze van factureren verdienen in een dergelijke situatie de voorkeur gelet op het bepaalde in artikel 19 van de Beroepscode NVO. Dit is zelfs aan te bevelen.