College van Beroep CvB 23-01 15-05-2023

CvB 23-01 | mondeling informeren over de kosten van de behandeling kan voldoende zijn

De pedagoog heeft een uitgebreid telefoongesprek gevoerd met de moeder van een zoon die vlak voor zijn eindexamen zat en waarbij wellicht sprake was van dyslexie. In het gesprek kwamen de mogelijkheden en kosten van een dyslexie-onderzoek aan de orde versus begeleiding van de zoon door de pedagoog in de vorm van één of meerdere begeleidingsgesprekken. Aan het laatste gaf de moeder de voorkeur. De moeder was het niet eens met de rekening hiervoor en klaagde dat de pedagoog haar niet had geïnformeerd over de kosten. Het College van Toezicht oordeelde de klacht gegrond en legde geen maatregel op. De pedagoog ging in beroep.

Het schriftelijk informeren van de cliënt of opdrachtgever over de kosten wordt aanbevolen, maar is geen verplichting.

Het College van Beroep achtte het aannemelijk, nu in het gesprek de kosten van een dyslexieonderzoek aan de orde waren geweest, versus de kosten van begeleiding door de pedagoog, dat moeder was geïnformeerd over de kosten van de begeleiding.