College van Toezicht CvT 22-06 / -11 21-02-2023

CvT 22-06 en 22-11 | Geen schending geheimhoudingsplicht pedagoog in procedure bij het College van Toezicht

Klager gaat met zijn ex-vrouw een vrijwillig traject ‘complexe scheiding’ in bij de pedagoog. Hij klaagt erover dat de rapportage van de pedagoog onjuiste informatie bevat. Hij is het er voorts niet mee eens dat de pedagoog in haar verweer bij het College citeert uit zijn patiëntendossier.

Het College overweegt dat de pedagoog bevoegd is om te citeren uit klagers dossier vanwege haar te respecteren eigen belang om zich adequaat te kunnen verweren in een tuchtprocedure bij de NVO. Een dergelijke procedure kan immers leiden tot ingrijpende maatregelen zoals de schorsing van het lidmaatschap van de NVO. Hierbij is van belang dat het College een geheimhoudingsplicht heeft, dat de behandelde stukken geheim zijn en dat deze worden vernietigd na de behandeling van een klacht.

De verstrekte informatie moet wel relevant zijn. Dit dient van geval tot geval te worden beoordeeld. In dit geval is de informatie uit klagers dossier relevant voor het doel waarvoor zij is verstrekt, te weten aantonen dat de rapportage van de pedagoog geen onjuistheden bevat.