College van Beroep CvB 23-03 11-12-2023

CvB 23-03 | Enkele zinsneden waarover wordt geklaagd worden gedragen door het dossier en het verloop van het Complexe Scheiding traject

Klager is het niet eens met het oordeel van het College van Toezicht dat verweerster voldoende bekwaam handelde met de formulering van enkele zinsneden in de eindrapportage. Ook klaagt hij over enkele andere stellingen in de rapportage. In beroep heeft appellant aangegeven dat hij met het inbrengen van feitenmateriaal de kernproblematiek helder wilde krijgen.

Dat was echter niet het doel van het traject Complexe Scheiding. Verweerster was niet gehouden om feitenmateriaal over het ontstaan van de problematiek in de gesprekken naar voren te brengen en te analyseren. Het traject was daar juist niet op gericht. De betreffende zinnen in de conclusie van de eindrapportage worden gedragen door het dossier en het verloop van het traject. Verweerster heeft daarmee voldaan aan de eisen die worden gesteld aan een zorgvuldige rapportage. Het beroep is ongegrond.

Voor zover klager in beroep zijn klacht heeft uitgebreid is deze niet ontvankelijk.