College van Toezicht CvT 19-14 15-06-2020

CvT 19-14 | Pedagoog stelt geen schriftelijk behandelplan op, verstrekt informatie aan de gemeente zonder toestemming en benadert uit eigen beweging en rechtstreeks de rechter

Klagers zijn de gezaghebbende pleegouders van een pleegzoon die is geboren in 2003. Hun pleegzoon kreeg in 2018 en 2019 gesloten jeugdhulp in een vrijwillig kader bij een instelling waar de pedagoog werkte als gedragswetenschapper. De pedagoog trad op als behandelcoördinator. Tussen klagers en de instelling ontstond een verschil van inzicht over de hulpverlening. Dit resulteerde uiteindelijk in de overplaatsing van de pleegzoon naar een andere instelling voor gesloten jeugdhulp.

Het College is van oordeel dat de pedagoog zich niet heeft gehouden aan de eis uit de Beroepscode 2017 dat informatie aan de cliënt en zijn wettelijk vertegenwoordigers moet worden verstrekt over de aard en het doel van de professionele relatie en over de werkwijzen die de pedagoog hanteert. Er is geen behandelplan op schrift gesteld. 
De pedagoog heeft voorts nagelaten om klagers en hun pleegzoon om expliciete toestemming te vragen voor het delen van procedurele en inhoudelijke informatie over de pleegzoon met de gemeente die het hulpverleningstraject financierde.

Tot slot richtte de pedagoog zich rechtstreeks en uit eigen beweging tot de rechter met het advies om het gezag van de pleegouders te beëindigen en dit te beleggen bij een gecertificeerde instelling voor jeugdhulp. Het College is van oordeel dat dit een stap te ver is geweest. Dit behoort tot de taak en verantwoordelijkheid van de Raad voor de Kinderbescherming. Een pedagoog behoort zich hier terughoudend op te stellen.