College van Toezicht CvT 17-08 26-11-2018

CvT 17-08 | Pedagoog schrijft geen behandelplan en stelt een te summier eindverslag op, pedagoog wikkelt verzoek om vernietiging dossier niet goed af

De pedagoog heeft nagelaten een behandelplan of een ander schriftelijk document op te stellen bij de aanvang van het hulpverleningstraject met klaagster en haar twee kinderen. Ook tijdens dit traject heeft de pedagoog dit niet gedaan. Dit is strijdig met de Beroepscode die bepaalt dat een opdracht schriftelijk moet worden vastgelegd.

Het College vindt ook het eindverslag van de pedagoog summier en onvolledig. Het eindverslag voldoet niet aan de voorwaarden die hiervoor gelden en die in de Beroepscode staan.

De pedagoog heeft na de beëindiging van de hulpverlening mondeling contact opgenomen met de school van de dochter van klaagster. Het College overweegt dat het beter is om de beëindiging van de hulpverlening schriftelijk aan derde partijen door te geven. Hierdoor kan geen discussie ontstaan over het besprokene. De pedagoog is met dit handelen wel binnen de grenzen gebleven van een redelijke bekwame beroepsuitoefening.

De pedagoog heeft het verzoek van klaagster om vernietiging van haar dossier ten onrechte afgewezen met een beroep op de wettelijke bewaartermijnen. Artikel 36 van de Beroepscode 2017 geeft cliënten het recht op vernietiging van hun dossier, en is daarmee een uitzondering op de algemene regel van artikel 34 van de Beroepscode 2017 over de bewaartermijnen van dossiers.