College van Beroep CvB 15-01 17-04-2015

CvB 15-01 | Mag een pedagoog, als moeder geen gezag heeft, alleen op verzoek van vader een gesprek voeren met de kinderen? En mag zij haar bevindingen delen met de gezinsvoogd?

Klagers in eerste aanleg gaan in beroep. Het oordeel van het CvT over het onzorgvuldig handelen bij het verstrekken van informatie aan de RvK wijzigt niet. Het College van beroep oordeelt dat de pedagoog met de bewuste formulering over het telefoongesprek met vader geen onzorgvuldige of respectloze uitingen gedaan heeft. 

De door appelanten aangevoerde grief dat de pedagoog rancuneuze gevoelens over appellanten heeft geuit tegen de RvK wordt niet onderbouwd.  De pedagoog heeft in beroep geheel geen reactie gegeven. Het College van Beroep vindt dit niet passen bij een verantwoordelijk NVO-lidmaatschap en professioneel beroepsbeoefenaar. Dit leidt echter niet tot een andere inhoudelijke beoordeling van het CvB.