College van Beroep CvB 12-02 10-06-2013

CvB 12-02 | De pedagoog moet structuur aanbrengen in en sturing geven aan een complexe relatie, o.a. door heldere verwachtingen en duidelijke afspraken

De gegrond verklaarde klachtonderdelen betroffen relatief zwaarwegende eisen ten aanzien van professioneel handelen als zorgvuldigheid, geïnformeerde toestemming, het duidelijk formuleren van de opdracht en een plan van aanpak. 

Dit tezamen met de constatering van het CvT dat de pedagoog onvoldoende blijk gaf van kritische zelfreflectie op haar handelen maakt de in eerste aanleg opgelegde maatregel niet disproportioneel. De pedagoog heeft onvoldoende structuur en sturing kunnen geven aan het proces. 

De pedagoog heeft in het verloop van de tijd wel onderkend dat de resultaten die men voor ogen had op deze manier niet bereikt konden worden, maar zij heeft hier niet tijdig naar gehandeld. Een complexe relatie zoals hier speelde vereist juist van een professioneel handelend pedagoog dat zij zeer alert is op het proces en het goed vastleggen van afspraken, om ook tijdig gewogen keuzes te kunnen maken ten aanzien van de behandelrelatie. Het CvB laat de opgelegde maatregel in stand.