Privacybeleid NVO

  De NVO Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van onze leden. In dit privacybeleid geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De NVO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
  • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, deze respecteren en je hier op willen wijzen.

  Als NVO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

  NVO Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen
  Churchilllaan 11 – 6e verdieping
  3527 GV Utrecht
  info@nvo.nl

  Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

  Jouw persoonsgegevens worden door de NVO verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  • Het versturen van het kwartaalblad De Pedagoog;
  • Het versturen van een correcte contributienota;
  • Het in behandeling nemen van een (her)registratie-aanvraag of verzoek tot opname in één van onze bestanden;
  • Het bijhouden van (her)registratiedossiers;
  • Het weergeven op onze website en MijnNVO zoals: ledenlijst, supervisorenlijst, zoekfuncties voor derden;
  • Het behartigen van jouw belangen;
  • Het attenderen op voor jou relevante informatie en bijeenkomsten;
  • Het doen van onderzoek naar jouw mening over de NVO of naar jouw mening over onderwerpen die van belang zijn voor NVO-pedagogen voor verbetering van onze dienstverlening en het correct behartigen van jouw belangen;
  • Het vormen van een ledenraad conform de vereisten van de statuten van de NVO;
  • Het uitvoeren van betalingen (salaris, vacatiegelden, honoraria, declaraties) conform de wettelijke vereisten.

  Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende gegevens van jou:

  • Naam, adres, woonplaats;
  • Geslacht;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Naam, adres, woonplaats werkgever;
  • Werkveld;
  • Afgeronde opleidingen en gevolgde cursussen;
  • Eigen praktijk ja/nee;
  • Interessegebieden;
  • (Eventuele) deskundigheidsgebieden;
  • Ingeval van door jou gewenste automatische incasso of betaling: jouw rekeningnummer, eventueel BSN-nummer.

  Voor een door jou aangevraagde NVO-registratie en NVO-herregistratie wordt informatie gevraagd over werkervaring, opleidingen en door jou uitgevoerde activiteiten, conform de in de reglementen gestelde eisen. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die je aan ons geeft verstrekken wij alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de salarisadministratie (NVO-medewerkers; De Basis);
  • Het behandelen van en adviseren over verzuimbeleid van medewerkers in dienst van de NVO (Verzuimeconoom);
  • Het controleren van een gereduceerd lidmaatschapstarief NIP (NIP);
  • Het onderhandelen over cao’s in werkvelden waar je werkzaam bent (FBZ, FvOv);
  • Het verlenen van arbeidsrechtelijke juridische diensten exclusief voor onze leden (FBZ, Platform Zelfstandige Ondernemers PZO).

  Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

  Verder verstrekken wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij medewerking verlenen en dan zijn wij verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Minderjarigen

  Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  De NVO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens de NVO van jouw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan;
  • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens

  Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die wij van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen je vragen je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.

  Klachten

  Heb je klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

  Als je naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

  NVO Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen
  Januari 2023