Over de werkgroep eigen praktijk

De Werkgroep Eigen Praktijk (WEP) / Inhoudelijke Thema’s (WIT) bestaat uit drie enthousiaste, toegewijde en deskundige leden die zeer regelmatig workshops en thema-bijeenkomsten organiseren over verschillende onderwerpen.

Actueel:

  • Binnenkort zal meer informatie volgen.


In het verleden zijn o.a. de volgende bijeenkomsten geweest:

2020:

- 'De Grafische dossieranalyse als sleutel naar de mens en zijn of haar gedrag' door dr. Martine Delfos op 26 juni 2020. Afscheid van het normale kind…?
Bestaan er nog wel normale kinderen? Het lijkt wel of al onze kinderen “hoogbegaafd” zijn, of anders is er wel iets met ze aan de hand, Autisme, ADD… Wat is er met onze kinderen aan de hand, zijn ze veranderd, zijn de eisen die we aan ze stellen anders, of kijken wij anders naar ze?
In deze Webinar bespraken we met behulp van een Grafische Dossieranalyse het “waarom” van problematisch gedrag, evenals het “wanneer” en minder naar het “wat”. We leren het gedrag te zien in het perspectief van het leven van de mens. Van daaruit wordt het analyseren en uitzoeken wat er aan de hand is eenvoudiger en de hulp doelmatiger. Vooraf aan dit Webinar heeft iedere deelnemer het boek “Grafische Dossieranalyse” ontvangen en is aan alle deelnemers gevraagd van zichzelf en/of van een client een GDA te maken.
Het was een zeer boeiend Webinar, waarin ook zeer kritisch is gekeken naar het gebruik van de DSM V als classificatie instrument en waarin met name de rol van de diagnosticus/clinicus veel meer centraal staat. Het maken van een GDA met een kind is een zaak van intensieve en oprechte samenwerking, het versterkt het contact en de valkuil - om meteen met een diagnose of classificatie klaar te staan - wordt vermeden.
De mens wordt niet langer gereduceerd tot een stukje (de “stoornis”) van zichzelf.
In 1 oogopslag is de hele mens en de levensloop in beeld.


- 'Van baarmoeder tot volwassenheid, doet muziek ertoe?' door Artur Jaschke.
Op vrijdag 12 juni 2020 gaf Artur Jaschke, doctor in de klinische neuromusiologie, een bevlogen Webinar over het mysterie van de muziek. Er werd stil gestaan bij het begin van het geluid (oerknal) en het ontstaan van taal en muziek. In een helder en duidelijk verhaal werd ons brein beschreven. Er werd uitgelegd dat muziek een multisensorische stimulus is voor ons brein: “meerdere verschillende hersengebieden worden geactiveerd die globaal met verschillende functies geassocieerd worden zoals, geheugen, emoties, motoriek en/of het nemen van beslissingen en planen, of te wel ‘uitvoerende’ functies genoemd”. Daarom heeft muziektherapie, gegeven door therapeuten die hiervoor zijn opgeleid, vaak zo’n goede impact op behandeluitkomsten.
Artur vertelde bij welke onderzoeken hij betrokken is en de stand van zaken hiervan.  Hij eindigde bij de praktische toepassingen van muziektherapie,  zoals op de NIKA afdeling van het UMCG, bij mensen die leiden aan hersenziekte etc. Neuromusiologie is een jonge, maar groeiende wetenschap. Het is zoals Artur eerder beschreef: “Muziek blijkt voedsel voor de ziel, als deze er niet meer is, dan voelen veel mensen een leegte, een gesloten kamer waar wij de sleutel niet meer van terug kunnen vinden, maar toch zo graag willen weten wat achter de deur is”. Artur is bezig met het ontgrendelen van deze deur.

2019:
'Introductie op diverse behandelmethoden bij hechting- en traumaproblematiek' door Felicia Stoutjesdijk.
Felicia nam ons mee in het verhaal waarbij kinderen en ouders/verzorgers op één of andere manier hebben verleerd of niet voldoende gelukt is om de band /de lijntjes goed te kunnen aangaan en te onderhouden naar elkaar. Ze zijn “somewhere along the way” de weg kwijt geraakt naar elkaar en de omgeving. Felicia heeft stil gestaan bij verschillende theorieën en methodieken, ondersteund door casussen en video. Een uitgebreide intake en (proces-)diagnostiek is noodzakelijk om helder te krijgen op welk “breinniveau” het kind functioneert. Hoe meer behandelingsmethode je kan inzetten, hoe beter je kan aansluiten bij wat dit systeem (ouders, pleegouders, verzorger, school en kind) nodig hebben. Met het blazen van de zeepbellen, hebben de deelnemers zelf kunnen ondervinden hoe je aan kan sluiten bij de de 3 stappen: regulatie, relatie, redeneren. Kortom een inspirerende ochtend waarin eenieder weer gesterkt is om de lange weg die deze doelgroep nodig heeft samen aan te gaan en te bewandelen.  
- 'Als trauma rondzingt in het gezin; naar een systemisch CGT, Behandeling met het genogram en de 5 kolommen' door Frieda Aelen en Jan Bernard.
Frieda Aelen en Jan Bernard namen ons bij aanvang van de workshop mee in wetenschappelijk gefundeerde theorieën en literatuur van o.a. Siegel, Van der Kolk, Ogden en Porges. Kennis van de effecten van trauma op het ouderlijk functioneren, de hechting en de verstorende gevolgen op de (ouder-kind)relatie werd opgefrist en uitgebreid.
Frieda Aelen stelt dat het gebruik van het genogram en de 5 kolommen, zijnde: systeemkenmerken, negatieve kerncognities, goedpraters, trauma’s en veerkracht een voor ouders ontschuldigende manier is om over zichzelf, hun geschiedenissen, hun prestaties en ook hun kwetsbaarheden te praten en daarmee de deur te openen naar het erkennen van een samenhang tussen hun beproefde functioneren als ouder en de problemen van hun kinderen (& childblaming overbodig te maken).
Frieda en Jan lieten via vele praktijkvoorbeelden zien hoe tijdens het maken van een genogram met een gezin werkhypothesen kunnen worden weergegeven in de vijf kolommen om vanuit daar een behandelplan te kunnen opstellen. Met het genogram en de vijf kolommen worden de effecten van zichtbare, onzichtbare, oude en recente trauma’s voelbaar gemaakt. Het leidt tot erkenning van de pijn als ook tot rouwgesprekken met geliefden en traumaverwerking via bijvoorbeeld EMDR met getuige.Tijdens de workshop gingen de NVO-leden in subgroepen uiteen om a.d.h.v. hun gezin van oorsprong praktisch de oefenen met het formuleren van werkhypothesen en deze weer te geven in de vijf kolommen. De ochtend werd afgesloten met een demonstratie door Frieda hoe het genogram en de vijf kolommen zowel in gesprekken met een cliënt(systeem) als ook bij het bespreken van casuïstiek in teamverband praktisch kan worden toegepast.

- Introductieworkshop 'Neurofeedback en biofeedback' door Else Dahmen.
Else Dahmen van Brain Spa heeft ons uitgebreid en tegelijkertijd bondig en “to the point” uitleg gegeven over Biofeedback en Neurofeedback. Voor de pauze kregen we theoretische uitleg en onderbouwing, geïllustreerd met veel voorbeelden uit haar praktijk. Neurofeedback is een behandelmethode waarbij elektrodes op de schedel worden geplaatst die signalen opvangen van hersengolf activiteit. Er zijn: Deltagolven (trage hersengolven met name in de slaap) Thetagolven (die voorkomen bij dromen en creatieve processen) Alpha  ( rustige aandacht) en Beta-activiteit (hoge alertheid)  Daarnaast is er High Beta, dat wijst op overactiviteit, voortdurende waakzaamheid; deze hersengolfactiviteit komt  o.m. voor bij  overspannenheid,  mensen met traumatische ervaringen etc. Dat laatste kan weer leiden tot slaapproblemen omdat het iemand niet lukt om de hoge waakzaamheid “”uit”” te zetten. Bij Neurofeedback wordt na een QEEG, gekeken waar de onbalans is en worden de hersenen d.m.v. feedback (b.v. een film die doorloopt of stilstaat naar gelang de gewenste hersenactiviteit wordt gezien).  Bij ADHD zie je over het algemeen veel Theta activiteit, er is sprake van een brein dat teveel  “”uit”” staat. Het brein is voortdurend op zoek naar prikkels om “”aan”” te slaan, hetgeen tot rusteloosheid en overactiviteit leidt.
Biofeedback is een trainingsmethode waarbij iemand terugkoppeling krijgt van bepaalde  lichaamsignalen zoals hartslag, ademhaling, spierspanning, met name in stressvolle situaties. Bij deze behandeling kan de persoon wel actief invloed uitoefenen,  (i.t.t. Neurofeedback, daarbij  trainen de hersenen zichzelf min of meer onbewust)  door een betere ademhaling, concentratie op het hart en door positieve rustgevende gedachten op te roepen en zich aangename situaties voor de geest te halen.  Iedere deelnemer kreeg een simpel stressmetertje uitgereikt, waarbij kan worden gemeten of iemand, in een rustige, ofwel gespannen staat verkeert.
Na de pauze heeft Else een demonstratie gegeven door iemand uit de zaal aan te sluiten op alle apparatuur. Zo konden we meekijken hoe een meting eruit ziet en welke conclusies we uit de data kunnen trekken.
Al met al een heel fijne workshop, waarbij we vooral kunnen meenemen dat alle hulp/zorgverleners –die steeds voor anderen klaarstaan - vooral het beste eerst zichzelf kunnen trainen om  ontspannen en aandachtig in het leven te staan.

2018:
- 'Hoe kom je van de verslaving af?' door Marina Kreek. 
Marina heeft een zeer interessante workshop gehouden over diverse vormen van verslaving en de diverse behandelmethoden. Zij begon de kennismaking in de deelnemersgroep met een symbolische voorstel-ronde. Zij gaf een grote bol rode wol aan 1 persoon met de vraag om deze naar een volgende deelnemer te gooien, een vraag te stellen en de rode draad zelf vast te houden. Ieder gaf zijn/haar naam en korte info en beantwoordde een vraag die gesteld werd samen met het gooien van de bol wol.
Dit alles stond symbool voor het feit dat mensen met verslaving veelal de rode draad in hun bestaan ontberen en tevens geen goed netwerk (meer) hebben, omdat de verslaving alle tijd, aandacht en energie in beslag neemt.
Enkele belangrijke punten:
Verslaving komt in alle lagen van de bevolking voor; vormen van verslaving vlg. DSM V: Alcohol, Cannabis, Inhalantia, Hypnotica en Anxiolytica, Tabak, Gokken, Cafeïne, Hallucinogenen, Opioiden , Stimulantia, andere onbekende middelen. Vervolgens werd deelnemers gevraagd, a.d.h.v. een lijst met middelen, deze te plaatsen in de diverse categorieën.
De nadelen van verslaving zijn groot, verlies van interesse voor de omgeving, slaapproblemen, algehele verwaarlozing etc. Behandelingsmogelijkheden zijn in de eerste lijn (basis ggz) ontoereikend. De specialistische ggz is in de meeste gevallen aangewezen, omdat behandeling een lange adem vereist en terugval op de loer licht. Een belangrijke taak is weggelegd voor de basis ggz in de vorm van motiverende gesprekstechnieken, met name bij jongeren. Aan de hand van een casus zijn de deelnemers aan de slag gegaan om dit te oefenen.
Al met al een leerzame ochtend met zeer verhelderende informatie en praktisch oefenmateriaal.

- 'Perspectief op Pleegzorg" door Anouk Goemans.
Anouk Goemans, universitair docent Leiden, nam zo’n 30 belangstellenden mee in de geschiedenis van de pleegzorg. Via Florence waar in 1455 reeds het eerste weeshuis ter wereld werd gebouwd (en de architect zelfs dacht aan een vondelingendeur), de wezenkolonie van de Maatschappij van weldadigheid, naar de pleegzorg van heden ten dagen. De discussie omtrent tehuis of thuis bij een pleeggezin, speelden en spelen nog steeds. Verder aanbod kwamen de uitkomsten van de metastudie die Anouk en haar collega’s hebben verricht, waarin o.a. de ontwikkeling van pleegkinderen, overplaatsing en breakdown, risico en protectieve factoren, perspectief bepaling en de stem van het pleegkind aan bod kwamen. Tevens werd er aandacht besteed aan de diagnostiek, behandeling en ondersteuning en werd de lezing afgesloten met praktisch tips. Kortom een krachtige lezing over een bijzondere doelgroep binnen het werkveld van de NVO.

2017:
- 'Autisme & Actualiteit" door Lida Nuy.
In deze bijeenkomst praatte Lida Nuy, GZ-psycholoog, ons bij over autisme en de laatste ontwikkelingen zoals mogelijke oorzaken, neurologische inzichten en de invloed van omgevingsfactoren.
Kort werden de belangrijkste veranderingen in de DSM 5 besproken, met aandacht voor de sensorische informatieverwerking. Ook diagnostiek en behandelmogelijkheden kwamen aan bod. Daarbij werd ook gebruikt gemaakt van interessante casuïstiek aan de hand van videobeelden.

- "Hechting" door Paulien Kuipers.
Drs. Paulien Kuipers is GZ-psycholoog/kinderpsycholoog en als directeur verbonden aan de Stichting Kinderleven. Tijdens deze bijeenkomst ging Paulien Kuipers, GZ-Psycholoog/kinderpsycholoog en als directeur verbonden aan de Stichting Kinderleven, in op de algemene termen rond hechting, en hoe wij hechtingthema's als GGZ professionals in de praktijk tegen komen. Vervolgens werd ingegaan op de mogelijkheden van signaleren, van het bespreekbaar maken en van de methodieken die helpend kunnen zijn. Onze taal richting cliënt, onze woorden, is bij deze lezing een belangrijk aandachtspunt. Ook onze professionele attitude werd aan de orde gesteld: in hoeverre dragen we bij aan het verbinden van ouders en kind? Of werkt de GGZ met al haar goede bedoelingen soms een splitsing tussen ouders en kind in de hand? Ook de huidige stand van kennis omtrent hechting vanuit wetenschappelijk oogpunt werd toegelicht.

- "Hoe blijf ik uit het conflict?"
door Tineke van den Berg en Rob Kuijpers. 
Rob en Tineke hebben de NVO-leden bij de start van de workshop laten reflecteren op wat nodig is opdat scheidende ouders vertrouwen in jou als professional krijgen. Veiligheid ervaren bij een professional is hierin cruciaal. Als professional kun je gebruik maken van gevoelsreflecties en benoemen wat je ziet (van het conflict dat ouders aan je tonen). Je legt het interactiepatroon op tafel en vraagt beide ouders afzonderlijk om permissie en commitment om hen te mogen helpen. Indien er sprake is van een conflict tussen de ouders, is het noodzakelijk daar eerst aan te werken alvorens er afspraken gemaakt kunnen worden over de co-ouderschap regeling of andere financiële of praktische zaken.
Rob Kuijpers werkt in zijn zelfstandige praktijk Mediation Zwolle als mediator en bijzondere curator met gescheiden ouders en hij traint professionals in het omgaan met (lastige) conflicten. Tineke van den Berg is GZ-psycholoog kind & jeugd en Orthopedagoog-Generalist. Tineke werkt in haar zelfstandige praktijk !JES jij en scheiden, dagelijks met gescheiden ouders en/of met kinderen van gescheiden ouders. Tineke en Rob verzorgen samen trainingen binnen Kuijpers & Van den Berg voor professionals in het omgaan met ouders en/of kinderen na scheiding. 

2016:
- "DSM5; voer voor pedagogen?" door Yvette Dijkxhoorn.
- "Beschermjassen: aandacht voor verschil in de relatie tussen therapeut en client' door Kitlyn Tjin A Djie.
- "Kinderen en (v)echtscheiding, een vierluik" door Inge van der Valk.

2015:
- 2x "Diagnostiek en behandeling van rouwproblematiek bij kinderen en jongeren" door Mariken Spuij.
- "DSM5; voer voor pedagogen?" door Yvette Dijkxhoorn.

2014:
- "Oplossingsgericht werken met het NOB-ontwikkelingsprofiel" door Wilma Slaats.
- "Protocol Dyscalculie; leidraad voor diagnostiek door gedragsdeskundigen" door Hans van Luit.
- "ADHD" door Hanneke van Ewijk.

2013:
- "Protocol Dyscalculie; leidraad voor diagnostiek door gedragsdeskundigen" door Hans van Luit.
- "Hechtingsproblemen in de eerstelijns praktijk; wat doe je er (niet) mee?" door Eveline Euser.
- "Voice Dialogue, in dialoog met onze innerlijke stemmen" door Hanneke Elich.

2012:
- "Een Taal erbij" door Petra Kruijdenberg.
- "Protocol Dyscalculie; leidraad voor diagnostiek door gedragsdeskundigen" door Hans van Luit.

2011:
- “Acceptance en Commitment Therapie” door Ando Rokx.
- “Symbooldrama” door Truus Bakker-van Zeil.
- “Zelfverzekerd omgaan met agressie” door Boudewijn Schut.

En eerdere bijeenkomsten:
“Oplossingsgerichte therapie”, “Persoonlijkheid van kinderen, opvoeding en probleemgedrag”, “Een leeftijdsspecifieke visie op ontwikkelingsantecedenten van persoonlijkheidspathologie bij kinderen en adolescenten”, “Valkuilen, voetangels en klemmen” Professioneel handelen in relatie tot de beroepscode, "Kort en Goed? Het Vijf-gesprekkenmodel als eerste stap" en de vervolgworkshop “Praktische toepassing van het Vijf-gesprekkenmodel”, “Van leerprestaties naar leervaardigheden” (Van slagboomdiagnostiek naar handelingsgerichte diagnostiek) Hoe kunnen IQ-tests nog meer worden benut? & “Agressiehantering” Hoe om te gaan met agressie in de hulpverlenersrelatie.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze werkgroep of heeft u andere vragen? Mail dan naar l.vanderlinden@nvo.nl.