Arbeidsmarkt

Wat doet de NVO om uw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren?

Als NVO werken we hard aan de positie van pedagogen op de arbeidsmarkt. Dat is niet altijd even makkelijk, maar we beïnvloeden waar we kunnen.

Hoe doen we dat?

  • Onderzoek en inventarisatie, bijvoorbeeld de inventarisatie van NVO en NIP naar werkervaringsplaatsen
  • Inventarisatie van en betrokkenheid bij (financiering van) nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals de bijzonder curator, de POH-Jeugd en het opstellen van pedagogische rapportages over vluchtelingenkinderen
  • Belangenbehartiging, zoals het ongedaan maken van de btw-heffing op zelfstandig gevestigde basisorthopedagogen en het komen tot bindende afspraken met werkgevers over werkervaringsplaatsen
  • Registratie in de NVO-registers, in SKJ en in het BIG-register. Dat is primair bedoeld als kwaliteitsborging, maar die registraties hebben ook betekenis op de arbeidsmarkt
  • Informatie verstrekken aan zorginkopers, bijvoorbeeld over inkoop door gemeenten van zorg van vrijgevestigden
  • Als schakel fungeren tussen de arbeidsmarkt en universitaire en postmasteropleidingen
  • Lidmaatschap van de Federatie Beroepen in de Gezondheidszorg (FBZ)

Wapenfeiten

Inbedding van pedagogen in wet- en regelgeving; de meest in het oog springende is de opname van de orthopedagoog generalist in de Wet BIG, maar ook in de Wet Passend onderwijs (in geval van toelaatbaarheidsverklaringen) en in de Wet Langdurige Zorg heeft de orthopedagoog expliciet positie gekregen.

Ontwikkeling van handreikingen, zoals de handreiking werkervaringsplaatsen en de handreiking starten als zelfstandig gevestigde.

Het ongedaan maken van de btw-heffing op zelfstandig gevestigde basisorthopedagogen en het komen tot bindende afspraken met werkgevers over werkervaringsplaatsen.

Inbreng vanuit werknemerskant in diverse cao’s op het gebied van zorg.

Profilering en promotie van de orthopedagoog in folders, flyers, artikelen en ander informatie- en promotiemateriaal.


Lopende zaken

De NVO zet zich in om te komen tot bindende afspraken met werkgevers over werkervaringsplaatsen.

Veel leden hebben ervaren dat werkgevers, financierders en zorginkopers onvoldoende bekend zijn met de meerwaarde van pedagogen. In 2018 voert de NVO campagne waarin we de meerwaarde en veelzijdigheid van pedagogen breed onder de aandacht gaan brengen. Eind 2017 start de ontwikkeling van deze campagne, o.a. gevoed door een klankbordgroep van NVO-leden.

De NVO is betrokken bij beroepsprofielen op specifieke werkvelden, zoals de gehandicaptenzorg. We werken op dit moment aan een nieuwe versie.