Voordelen van het lidmaatschap

De NVO ondersteunt u bij uw beroepsuitoefening door:

  • organisatie van workshops en congressen over thema's op uw vakgebied
  • facilitering van netwerken en intervisiegroepen
  • registratie en herregistratie; daarmee toont u uw actuele vakbekwaamheid aan
  • een helpdesk voor uw beroepsethische vraagstukken
  • beantwoording van uw vragen over inhoudelijke en beleidsmatige vragen
  • ontwikkeling van richtlijnen en andere professionele standaarden
  • verstrekken van promotiemateriaal waarmee u zich in uw regio kunt profileren
  • informatieverstrekking over beleidsmatige en politieke ontwikkelingen rondom uw beroep


Daarnaast behartigen wij uw belangen in onze vele overleggen met de landelijke politiek, rijks- en gemeentelijke overheid, werkgevers, zorgverzekeraars en vele anderen.

Leden hebben inspraak over hun arbeidsvoorwaarden in cao’s en sociale plannen in de zorg via FBZ.

Als lid ontvangt u wekelijks onze digitale nieuwsbrief en eens per kwartaal onze uitgave de Pedagoog.

De NVO kent haar eigen beroepscode en tuchtrecht. Elk lid is daaraan gehouden.

De NVO accrediteert scholing en opleidingen.