Contributie van het lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NVO loopt van 1 januari tot en met 31 december. Leden ontvangen in het begin van het kalenderjaar een contributienota. De betaling kan via automatische incasso of via internetbankieren, binnen 30 dagen na factuurdatum. Automatische incasso is niet mogelijk voor leden die in het buitenland wonen.

Nieuwe lidmaatschappen

Nieuwe leden worden ingeschreven nadat het inschrijfformulier en de vereiste documenten zijn ontvan­gen. Afhankelijk van het kwartaal waarin de inschrijving plaatsvindt, wordt de volledige contributie in rekening gebracht dan wel 75%, 50% of 25%, respectievelijk voor inschrijvingen in eerste, tweede, derde of vierde kwartaal. De contributie dient te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.

Niet tijdige betaling

Aan leden die niet tijdig hebben betaald, wordt een betalingsherinnering gestuurd. Blijft betaling binnen vier weken na de datum van de betalingsherinnering achterwege dan volgt een eerste aanmaning en wordt er € 7 administratiekosten in rekening gebracht.

Betalen leden vervolgens nog niet binnen twee weken na de datum van de eerste aanmaning dan volgt een tweede aanmaning. De administratiekosten worden dan verhoogd tot € 11. Wordt de contributie uiteindelijk niet betaald dan wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. Dit bureau vordert zo nodig met inschakeling van een deurwaarder de contributie in en tevens de gebruikelijke opslagen, de wettelijke rente en andere bijkomende kosten, alles voor rekening van het betreffende lid.

Uitstel van betaling

Leden die niet in staat zijn tijdig te betalen kunnen een schriftelijk beargumenteerd verzoek voor een andere betalingsregeling indienen bij de directeur van de NVO. Zij dienen dit verzoek vóór het begin van de betreffende lidmaatschapsperiode in te dienen.

Wijziging van contributiecategorie

Omzetting naar een andere categorie wegens veranderde omstandigheden dient per e-mail of schriftelijk te worden aangevraagd. De aanvraag moet vóór 1 november van het jaar voorafgaand aan het nieuwe contribu­tie­jaar op het NVO-bureau zijn ontvangen. De benodigde bewijsstukken dienen met de aan­vraag te worden meegestuurd. Wijzigingen worden uitsluitend bij aanvang van het nieuwe contributiejaar doorgevoerd.

Opzeggingen

Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. De opzegging dient vóór 1 november van het lopende contributiejaar op het NVO-bureau binnen te zijn. Leden ontvangen altijd een schriftelijke bevestiging van hun opzegging.

Bij opzegging van het NVO lidmaatschap kan geen gebruik meer worden gemaakt van eventuele NVO registraties.

Contact

Alle verzoeken met betrekking tot de contributie (wijzigingen, opzeggingen) graag sturen aan de ledenadministratie van de NVO:
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht of via e-mail: info@nvo.nl.

Heb je nog vragen over jouw contributie dan kan je contact opnemen met info@nvo.nl of telefonisch via: 030-2322407 (keuze 1).

Ten slotte

Een ledenadministratie kan alleen goed werken als de gegevens actueel zijn. Wij stellen het dan ook op prijs als wijzigingen (adressen, gewenste categorie, werksituatie e.d.) tijdig aan ons worden doorgegeven via het ledendeel van de website.