Waar bent nu naar op zoek?

Contributie van het lidmaatschap

Leden ontvangen aan het begin van het jaar een contributienota. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De NVO stuurt geen acceptgiro’s toe. Verwerking via de bank brengt voor de NVO kosten met zich mee. Daarom heeft betaling via internetbankieren of een machtiging tot automa­tische afschrijving de voorkeur.  Automatische incasso is niet mogelijk voor leden die in het buitenland wonen.

Nieuwe lidmaatschappen

Nieuwe leden worden ingeschreven nadat het inschrijfformulier en de vereiste documenten zijn ontvan­gen. Afhankelijk van het kwartaal waarin de inschrijving plaatsvindt, wordt de volledige contributie in rekening gebracht dan wel 75%, 50% of 25%, respectievelijk voor inschrijvingen in eerste, tweede, derde of vierde kwartaal. De contributie dient te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.

Niet tijdige betaling

Aan leden die niet tijdig hebben betaald, wordt een betalingsherinnering gestuurd. Blijft betaling binnen vier weken na de datum van de betalingsherinnering achterwege dan volgt een eerste aanmaning en wordt er € 7 administratiekosten in rekening gebracht.

Betalen leden vervolgens nog niet binnen twee weken na de datum van de eerste aanmaning dan volgt een tweede aanmaning. De administratiekosten worden dan verhoogd tot € 11. Wordt de contributie uiteindelijk niet betaald dan wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. Dit bureau vordert zo nodig met inschakeling van een deurwaarder de contributie in en tevens de gebruikelijke opslagen, de wettelijke rente en andere bijkomende kosten, alles voor rekening van het betreffende lid.

Uitstel van betaling

Leden die niet in staat zijn tijdig te betalen kunnen een schriftelijk beargumenteerd verzoek voor een andere betalingsregeling indienen bij de directeur van de NVO. Zij dienen dit verzoek vóór het begin van de betreffende lidmaatschapsperiode in te dienen.

Wijziging van contributiecategorie

Omzetting naar een andere categorie wegens veranderde omstandigheden dient per e-mail of schriftelijk te worden aangevraagd. De aanvraag moet vóór 1 november van het jaar voorafgaand aan het nieuwe contribu­tie­jaar op het NVO-bureau zijn ontvangen. De benodigde bewijsstukken dienen met de aan­vraag te worden meegestuurd. Wijzigingen worden uitsluitend bij aanvang van het nieuwe contributiejaar doorgevoerd.

Opzeggingen

Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. De opzegging dient vóór 1 november van het lopende contributiejaar op het NVO-bureau binnen te zijn. Leden ontvangen altijd een schriftelijke bevestiging van hun opzegging.

Bij opzegging van het NVO lidmaatschap kan geen gebruik meer worden gemaakt van eventuele NVO registraties.

Contact

Alle verzoeken met betrekkening tot de contributie (wijzigingen, opzeggingen) kunt u sturen aan de ledenadministratie van de NVO:
Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht of via e-mail: info@nvo.nl.

Heeft u nog vragen over uw contributie dan kunt u contact opnemen met info@nvo.nl of telefonisch via: 030-2322407 (keuze 1).

Ten slotte

Een ledenadministratie kan alleen goed werken als de gegevens actueel zijn. Wij stellen het dan ook op prijs als u wijzigingen (adressen, gewenste categorie, werksituatie e.d.) tijdig aan ons doorgeeft via het ledendeel van de website.