College van Toezicht CvT 21-05 13-09-2022

CvT 21-05 | de pedagoog ging in haar rol van poortwachter in de dyslexiezorg geen professionele relatie aan met de kinderen waarover zij adviseerde

Klaagster is een landelijke aanbieder van specialistische dyslexiezorg. De pedagoog is werkzaam bij het samenwerkingsverband dat door de gemeente is aangewezen als poortwachter voor de zorg aan kinderen met ernstige dyslexie (ED). In die hoedanigheid adviseert de pedagoog de gemeente over het al dan niet verwijzen van kinderen naar klaagster. Klaagster vindt dat de pedagoog zich hierbij niet houdt aan de Beroepscode 2017.

Het College overweegt dat het doel van de poortwachter enerzijds is om te voorkomen dat kinderen ten onrechte worden doorverwezen naar de ED-zorg en anderzijds om de scholen te stimuleren om mogelijke ED te signaleren zodat tijdig extra ondersteuning kan worden ingezet.

Klaagster heeft niet inzichtelijk gemaakt of onderbouwd dat de pedagoog in haar rol van poortwachter is getreden buiten de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening. Ook anderszins is hiervan niet gebleken. De pedagoog heeft gewerkt volgens de afgesproken richtlijnen. Gelet op de aard en doelstelling van de poortwachtersrol in deze gemeente ging de pedagoog geen professionele relatie aan met de betrokken kinderen. Hiervan zou sprake zijn als zij individuele diagnostiek en behandeling zou uitvoeren maar hiervan is niet gebleken. 

Het College vindt het wel beter als de rol van de poortwachter en die van individuele behandelaar worden uitgeoefend door verschillende personen, of dat de betrokken pedagoog deze verschillende rollen goed expliciteert. Dit om verwarring te voorkomen.