College van Toezicht CvT 20-08 12-11-2020

CvT 20-08 | Pedagoog reageert niet meer op verzoeken om contact of overleg

De pedagoog zegt een paar maanden na aanvang van de  hulpverlening een bijeenkomst af. Daarna neemt zij geen contact meer op met klaagster ook niet na herhaalde verzoeken.

Zij reageert vervolgens niet op een verzoek om overleg om de ontstane situatie te bespreken. Klaagster ging daarom op zoek naar aan andere hulpverlener.  

Het College is van oordeel dat na het afzeggen van de bijeenkomst geen sprake meer is geweest van een redelijk bekwame beroepsuitoefening door de pedagoog. Een pedagoog dient haar professioneel handelen in een dossier te kunnen scheiden van andere zaken, zoals problemen in de werk- of privésfeer. Indien zij hiertoe niet in staat is, dient zij in het belang van haar cliënt zorg te dragen voor passende maatregelen en hierover met haar cliënt te communiceren.

Het College acht het aannemelijk dat de abrupte stopzetting van de hulpverlening en het nalaten om vervolgens adequaat op te treden, een iatrogeen effect hebben gehad op klaagster. Dat wil zeggen dat een behandeling die helend zou moeten zijn, een tegenovergesteld effect heeft gehad.

Het College legt de maatregel op van een schorsing in de uitoefening van het lidmaatschap van de NVO voor een periode van ten hoogste twee jaar.