College van Toezicht CvT 20-03 15-10-2020

CvT 20-03 | Optreden pedagoog in de privésfeer, vermenging van professionele rol met rol van privépersoon

De pedagoog is als privépersoon een juridische procedure gestart tegen haar voormalig partner waarin zij onder meer verzoekt om de OTS (ondertoezichtstelling) van hun dochter. Zij brengt in deze procedure een document in van 46 pagina’s van haar hand.

Het College overweegt dat dit document materieel de schijn wekt dat het de rapportage is van een deskundige die de diagnose stelt van ouderverstoting. Dit blijkt onder meer uit: de titel, de uitgebreidheid, de gedetailleerdheid en de opbouw van het document en uit het feit dat de pedagoog zich in het document profileert als pedagoog met specifieke expertise op het gebied van ouderverstoting. Een moeder, ook een moeder met een orthopedagogische achtergrond, kan echter onmogelijk objectief het gedrag van haar eigen dochter beschrijven met name niet omdat dit gedrag in relatie staat tot haar eigen gedrag.

Het College concludeert dat de pedagoog zich in de privésfeer heeft gemanifesteerd als pedagoog en hiermee haar professionele rol heeft vermengd met haar rol van privépersoon. Hiermee handelt zij onzorgvuldig zoals bedoeld in artikel 10 derde lid in samenhang met artikel 1 vierde lid van de Beroepscode 2017. Door deze vermenging van rollen, waarbij de pedagoog weliswaar expliciet aangeeft niet op te treden als pedagoog maar feitelijk wel de indruk wekt als zodanig op te treden, handelt zij voorts strijdig met de geest van artikel 23 in samenhang met artikel 1 vierde lid van de Beroepscode 2017.