College van Toezicht CvT 19-02 13-01-2020

CvT 19-02 | Pedagoog doet terecht geen melding bij Veilig Thuis, schending van beroepsgeheim is gerechtvaardigd

Klager heeft geen gezag over zijn dochter. De betrokken pedagoog behandelde klagers dochter toen de moeder, die het gezag had, kwam te overlijden. Klager klaagt erover dat de pedagoog geen melding bij Veilig Thuis heeft gedaan in de periode voorafgaand aan het overlijden. 

Het College is van mening dat de pedagoog dit terecht niet heeft gedaan. De specifieke feiten en omstandigheden van het geval rechtvaardigen het oordeel van de pedagoog dat geen sprake was van een structureel onveilige thuissituatie.

De pedagoog heeft op de dag van het overlijden vertrouwelijke informatie gedeeld met de Raad voor de Kinderbescherming en met het ziekenhuis waar de moeder was opgenomen. Vanwege de zwaarwegende belangen van de dochter bij deze informatieverstrekking, is het College van oordeel dat de pedagoog juist heeft gehandeld door haar geheimhoudingsverplichting te schenden. De informatieverstrekking was nodig om een kinderbeschermingsmaatregel voor de dochter te bewerkstellingen.