College van Toezicht CvT 18-09 24-07-2019

CvT 18-09 | Onnodige opmerking in rapportage

Het hof benoemde de betrokken pedagoog tot bijzonder curator over klagers dochter. Het hof wilde een rapportage van verweerster met een advies over de omgangsregeling tussen klager en zijn dochter. 

Het College overwoog dat de pedagoog in haar rapportage aan het hof ten onrechte opmerkte dat klager sensitief en responsief ouderschap moest ontwikkelen. De pedagoog had hier geen onderzoek naar gedaan terwijl sensitief en responsief ouderschap de basis leggen voor een veilige gehechtheid van een jeugdige. 

Dit soort uitspraken mogen alleen worden gedaan na een gedegen attachmentonderzoek bij voorkeur aan de hand van een richtlijn. De pedagoog handelde hier strijdig met artikel 37 van de Beroepscode waar staat dat de pedagoog zich in zijn rapportage moet beperken tot de gegevens die voor de beantwoording van de vraagstelling van belang zijn.