College van Toezicht CvT 13-08 24-07-2014

CvT 13-08 | De pedagoog merkt op dat in indicatiebesluiten Bureau Jeugdzorg staat dat deze aan de huisarts worden gestuurd, terwijl moeder andere informatie heeft

De kinderen van klaagster zijn uit huis geplaatst en onder toezicht gesteld. De pedagoog werkt als gedragsdeskundige bij het Bureau Jeugdzorg (BJZ). 

De pedagoog merkt naar aanleiding van de klachten op dat in de indicatiebesluiten van BJZ standaard ten onrechte 'ja' stond bij de vraag of de indicatiebesluiten naar de huisarts worden gestuurd. Dit moet 'nee' zijn omdat BJZ nooit indicatiebesluiten naar de huisarts stuurt. 

De pedagoog heeft intern verzocht om deze zin uit het indicatieproces te halen omdat deze geen toegevoegde waarde heeft en alleen voor verwarring kan zorgen. Het College overweegt dat de pedagoog hiermee heeft erkend dat een discrepantie bestond tussen de standaardprocedure bij BJZ dat een indicatiebesluit niet naar de huisarts wordt gestuurd en de informatie die hierover is verstrekt aan klaagster.