College van Toezicht CvT 11-09 13-12-2011

CvT 11-09 | De pedagoog adviseert over verlenging van gesloten jeugdhulp en deelt haar bevindingen niet met de jongere zelf

De pedagoog voert in mei 2011 een gesprek met de zoon van klager in het kader van een machtigingsprocedure verlenging gesloten plaatsing. 

Het CvT oordeelt dat de verklaring van verweerster, inhoudende dat zij instemt met de verklaring van BJZ dat verlenging van de gesloten plaatsing van de zoon noodzakelijk is, nader had moeten motiveren, met name over de noodzaak van de geslotenheid. 

Hierdoor is het gedragswetenschappelijke beoordelingsproces onvoldoende inzichtelijk en daarmee voldoet de verklaring niet aan de eisen van de wet en de handleiding. De pedagoog heeft nagelaten eerst haar bevindingen ter kennis te brengen van de jeugdige en van diens wettelijke vertegenwoordigers.