College van Beroep CvB 19-02 07-06-2019

CvB 19-02 | Een zinsnede uit een rapportage van een ander kan niet leiden tot de beoordeling van het handelen van verweerster

Klager in eerste aanleg komt in beroep vanwege een door hem gestelde onjuistheid in de uitspraak van het College van Toezicht onder ‘feiten’, over een melding van de school aan Veilig thuis.

Appellant heeft in eerste aanleg een klacht ingediend tegen een NVO lid dat bij één gesprek over een rapportage van een andere gedragswetenschapper aanwezig was. In betreffende rapportage wordt van de bewuste melding aantekening gedaan.

Het is niet aan het College van Beroep om de juistheid van deze zinsnede in de bewuste rapportage te toetsen, daar deze niet is opgesteld door verweerster. Ook droeg zij geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze rapportage.

Het beroep kan niet leiden tot een heroverweging van de beoordeling door het College van Toezicht. De juistheid van dit feit speelt immers geen rol bij de beoordeling van haar handelen.