Tuchtrecht binnen de (ortho)pedagogiek (klachtenprocedure)

  De beroepscode is leidend voor het handelen van de (ortho)pedagoog. Het handelen wordt -indien nodig- getoetst middels het tuchtrecht. 

  Inhoudsopgave

   Van mening dat een (ortho)pedagoog in strijd heeft gehandeld met de beroepscode? Dan kan een klacht ingediend worden bij het College van Toezicht. De klacht moet gaan over het handelen van de (ortho)pedagoog en kan worden ingediend door een cliënt, wettelijk vertegenwoordiger of andere belanghebbenden, zoals een andere professional.

   Uitspraken van onze colleges laten zien hoe de toepassing van normen van de beroepscode in een concreet geval worden getoetst en welke handelwijzen zorgvuldig en minder zorgvuldig zijn.

   De tuchtcolleges van de NVO

   De NVO heeft twee tuchtrechtelijke instanties, het College van Toezicht en het College van Beroep. Beide colleges hebben een voorzitter (jurist) en minimaal 4 en maximaal 8 leden van de vereniging. Een lid van een tuchtcollege is géén lid van het bestuur of een andere commissie binnen de vereniging, om de onafhankelijkheid te waarborgen.

   College van Toezicht (CvT)

   Het College van Toezicht behandelt klachten ten aanzien van leden over het naleven van de beroepscode en bestaat uit de volgende leden:

   • Mw. drs. C.E.H.M. (Caroline) Backhuijs-Raijmakers
   • Dhr. mr. T.J. (Tjalling) Dorhout Mees (voorzitter)
   • Mw. drs. W.W.M. (Wilma) Hogenbirk-van Wijngaarden
   • Dhr. dr. F.C.P. (Frank) van der Horst
   • Mw. drs. S. (Simona) Klimesova
   • Mw. L.S.A. (Liselot) Nuijtinck MSc.

   Ambtelijk secretaris

   mr. J. (Joske) Siemons

   College van Beroep (CvB)

   Het College van Beroep behandelt klachten in hoger beroep en bestaat uit de volgende leden:

   • Mw. F.M. (Florine)Engelberts MSc 
   • Mw. drs.  E.F.M. (Liesbeth) van Hoof
   • Mw. dr. mr. E.C.C. (Carla) van Os (voorzitter)
   • Mw. M.Z. (Mickey) Valkenburg-Waringa MSc.

   Ambtelijk secretaris

   mr. drs. J. (Jolande) Pfeiffer-de Buck

   Hoorzittingen tuchtcolleges 

   • De hoorzittingen van het College van Toezicht vinden in beginsel digitaal plaats
   • De hoorzittingen van het College van Beroep zijn in beginsel fysieke bijeenkomsten

   Welke rol heeft de beroepscode binnen het tuchtrecht?

   De beroepscode geeft richting en invulling aan het begrip ‘goed pedagoog’. Worden er eisen of voorwaarden gesteld die op gespannen voet staan met de kwaliteit van het handelen van de (ortho)pedagoog? Dan biedt de beroepscode steun.

   Daarnaast vormt de beroepscode de norm waaraan het handelen van de (ortho)pedagoog kan worden getoetst door het tuchtcollege. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt, beroepsgenoot of andere belanghebbende een klacht heeft ingediend.

   Ook andere tuchtcolleges toetsen op basis van de NVO beroepscode. Dat geldt bijvoorbeeld voor de tuchtcolleges van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als zij het handelen van een bij het SKJ geregistreerde (ortho)pedagoog toetsen of de tuchtcolleges voor de gezondheidszorg als zij het handelen van een BIG-geregistreerde orthopedagoog-generalist toetsen.

   Klachtenprocedure

   Probeer eerst altijd gezamenlijk tot een oplossing te komen. Nog steeds van mening dat een (ortho)pedagoog in strijd heeft gehandeld met de beroepscode? Dan kan hierover een klacht worden ingediend bij het College van Toezicht.

   De klacht moet gaan over het handelen van een (ortho)pedagoog die lid is van de NVO. Voor het indienen van de klacht is een klachtformulier beschikbaar. 

   Soms is er gratis ondersteuning mogelijk bij het indienen van een tuchtklacht. Als een klacht bestemd is voor het tuchtcollege van het SKJ benader dan de stichting AKJ voor ondersteuning. Ondersteuning door een onafhankelijke cliëntondersteuner van het Adviespunt Zorgbelang is mogelijk in de volgende situaties:

   • de cliënt ontvangt zorg uit de Wet langdurige zorg
   • de cliënt ontvangt zorg vanuit de WMO en de gemeente waar de cliënt woont heeft een contract met Adviespunt Zorgbelang inzake de onafhankelijke cliëntondersteuner Wmo

   Wie kan er een klacht indienen bij het College van Toezicht?

   • Cliënten
   • Wettelijke vertegenwoordigers
   • Overige belanghebbenden, zoals andere professionals