NVO Nieuws 04-06-2021

Zorgprestatiemodel ggz

Met ingang van 1 januari 2022 wordt in de ggz een nieuwe bekostigingssystematiek van kracht. Voor leden van de NVO en dan met name voor de orthopedagogen-generalisten zijn er twee knelpunten in de modellen en documenten zoals die deze week openbaar werden.

  • De categorie voor de orthopedagoog-generalist; deze onderscheidt zich, in tegenstelling tot de andere BIG-artikel 3 beroepen gz-psycholoog en psychotherapeut, niet van hbo- en universitaire masterberoepen én de zorgaanspraak is beperkt tot cliënten van 0 – 23 en mensen met een beperking. Dit beperkt de inzetbaarheid van de orthopedagoog-generalist danig en is daarmee belemmerend voor het wegwerken van de wachtlijsten in de ggz.
  • Het model hanteert in principe vooralsnog het huidige model kwaliteitsstatuut, gaat daarbij dus al uit van uitstel zónder dat daarvoor tripartiet uitstel is gevraagd en gaat ervan uit dat halverwege het kalenderjaar 2022 geen veranderingen mogelijk zijn. Dat zou betekenen dat de orthopedagoog-generalist op zijn vroegst pas in 2023 als regiebehandelaar zou kunnen functioneren. Dit is in strijd met een motie die vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer in november jl. indienden met een motie om alle orthopedagogen-generalist zo snel mogelijk als regiebehandelaar in te zetten.


De NVO meldde zich meermalen bij het programmateam om dit aan te kaarten. Pas afgelopen week kreeg zij direct contact. Na een overleg hierover op hoger niveau binnen het programma zal de NVO volgende week terugkoppeling krijgen. Ook P3NL, die de NVO in bestuurlijke overleggen hierover vertegenwoordigt, is alert en zal hier boven op zitten.

> De documenten voor het zorgprestatiemodel kunt u hier bekijken.