NVO Nieuws 04-06-2021

Ruim €1,3 miljard extra naar gemeenten voor tekorten jeugdhulp in 2022

Het kabinet stelt voor 2022 € 1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdhulp. Dat komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor dat jaar. Dat is de uitkomst van het overleg van kabinet en VNG naar aanleiding van het oordeel van de Commissie van Wijzen. Voor de jaren na 2022 dient het oordeel als zwaarwegende inbreng voor de kabinetsformatie. 

Gemeenten en Rijk zijn het eens dat scherpere keuzes en een meer doelmatige uitvoering nodig zijn om het jeugdstelsel, ook op de lange termijn, beter en houdbaar te maken. De NVO is samen met de andere beroepsverenigingen in het jeugddomein blij met dit resultaat en werkt graag verder met Rijk en VNG samen om vanuit de inhoud van het vak en zorg aan alle kinderen en hun ouders hierin mee te denken.

Vooruitlopend op de besluitvorming van het nieuwe kabinet wordt nu al gestart met het nemen van maatregelen en het voorbereiden van een beter houdbaar jeugdstelsel op de lange termijn. Er komt een hervormingsagenda waarin afspraken worden gemaakt over maatregelen en een structureel financieel kader die leiden tot een stelsel waarin zorg beschikbaar is voor kinderen die dat echt nodig hebben, gemeenten betere uitvoeringskracht hebben en er meer inzicht komt in informatie zoals gebruik van jeugdhulp, uitgaven en wachttijden. Ook wordt gestart met de voorbereiding van aanpassing van wet- en regelgeving waar een nieuw kabinet definitief over moet besluiten. Dit gebeurt samen met andere relevante partijen, in het bijzonder zorgaanbieders, beroepsorganisaties, cliëntenorganisaties en toezichthouders. Ook ervaringsdeskundigen worden geraadpleegd.

Meer informatie: Kamerbrief Afspraken VNG-Rijk naar aanleiding van oordeel Commissie van Wijzen en bijlagen