Artikel 07-07-2020

Richtlijn Kindermishandeling geactualiseerd

Sinds de eerste publicatie van de richtlijn Kindermishandeling in 2016 zijn er de nodige veranderingen doorgevoerd in de aanpak van kindermishandeling. Ook ervaringen in het gebruik van de richtlijn leidden tot een aantal verbeterwensen. De Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming is nu geactualiseerd met nieuw (literatuur)onderzoek en nieuwe interventies. De herziene richtlijn biedt jeugdprofessionals een gedragen, wetenschappelijk onderbouwd, fundament voor het handelen bij (mogelijke) kindermishandeling en -verwaarlozing.

Wat is er aangepast in de richtlijn? 

Enkele actualisaties: 

  • Gegevens over kindermishandeling, seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag zijn geactualiseerd. 
  • Er is meer aandacht voor aanvullende risico- en beschermende factoren en signalen. 
  • De instrumenten om kindermishandeling in kaart te brengen zijn geactualiseerd. 
  • De verbeterde meldcode en het werken met het afwegingskader zijn verwerkt. 
  • Er is informatie toegevoegd over veel voorkomende psychische problemen bij ouders en welke invloed deze problemen kunnen hebben op het opvoedgedrag van ouder. 

Meer informatie 

Meer informatie over het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming op www.richtlijnenjeugdhulp.nl