NVO Nieuws 03-09-2021

Orthopedagogen in de ggz18+

De zorg die de NVO heeft over de positie van orthopedagogen en orthopedagogen-generalist in de ggz in het Zorgprestatiemodel dat op 1 januari 2022 in gaat, wordt steeds urgenter, maar ook steeds breder gedeeld.

Vorige week stuurden de NVO en P3NL samen, mede namens de cliëntenorganisatie MIND en de brancheverengingen de Nederlandse ggz en MEERGGZ een brief aan het Zorgprestatieteam. Ook het NIP steunt het initiatief. 

Toegezegd is inmiddels dat vanuit het programma Zorgprestatieteam contact zal worden opgenomen met NIP en NVO om te bespreken of een inperkende toelichting achter het beroep nodig is en zo ja, hoe die dan zou moeten luiden om recht te doen aan het beroep en hen passend inzetbaar te maken. Tot op heden is dat echter nog niet gebeurd en heeft de NVO nog geen formele bevestiging van die intentie gekregen. 

De NVO zorgt er daarom voor dat het punt hoog op de agenda blijft van elke geleding die hierover een besluit neemt. Op het bezwaarschrift tegen de tariefbeschikking, dat de NVO in juli bij de NZa indiende, is nog geen reactie bekend; zodra die reactie er is, informeren we u daarover via onze nieuwsbrief en website.