NVO Nieuws 16-11-2023

Jeugdzorgdebat en Grote Zorgdebat 2023

Afgelopen maandag was het Grote Zorgdebat in de Jaarbeurs in Utrecht, en afgelopen woensdag het Jeugdzorgdebat in Amersfoort. Twee interessante debatten waar (aanstaande) kamerleden aan de hand van stellingen met elkaar in debat gingen. Een rode lijn in beide debatten was de aanpak van (kinder) armoede. Ook de NVO heeft dit afgelopen zomer als speerpunt nr 1 in haar verkiezingspamflet opgenomen.

null

Het Grote Zorgdebat

Negen (aanstaande) Kamerleden gingen in debat over vier thema’s aan de hand van stellingen. De NVO was een van de medeorganisatoren. Het ging over preventie, arbeidsmarkt, passende zorg en vergrijzing. Bij preventie kwam de aandacht voor aanpak van armoede op. Over de financiering daarvan verschilden de Kamerleden van mening.

Bij arbeidsmarktbeleid bracht Kamerlid Jimmy Dijk (SP) herhaaldelijk naar voren dat we moeten stoppen met marktwerking in de zorg. Bart van den Brink (CDA) vindt dat er meer vertrouwen moet komen in de keuzen van zorgmedewerkers en Judith Tielen (VVD) wil meer zeggenschap voor zorgmedewerkers.

Bij passende zorg wees Nicky Pouw-Verweij (BBB) er op dat het gesprek met de medewerkers hierover zelf moet plaatsvinden. Fleur Agema (PVV) zei dat het eigen risico leidt tot zorgmijding en dat je dat daarom moet afschaffen. En Wieke Paulusma (D66) vindt dat niet iedere medische behandeling per se moet worden gegeven.

En bij vergrijzing kondigden PVV en BBB aan dat ze volgende week met een wetsvoorstel komen om ouderenzorg weer te bekostigen vanuit de Wlz. Nico Drost (ChristenUnie) kondigde een initiatiefwet aan voor betaald mantelzorgverlof. En Danielle Jansen (NSC) wees er op dat je zonder bestaanszekerheid niet aan je oude dag kunt werken.

Aan het einde van het debat vroeg het publiek van professionals, bestuurders en cliënten expliciet aandacht voor gehandicaptenzorg. Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA), Wieke Paulusma (D66) en Fleur Agema (PVV) pleitten achtereenvolgens voor betere beloning van medewerkers in de gehandicaptenzorg, meer aandacht voor ouderen met een beperking, en minder administratie.

Het Grote Zorgdebat 2023 werd georganiseerd door: ActiZ, Artsenfederatie KNMG, FBZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD GHOR Nederland, KBO-Brabant, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LAD, LHV, NFU, Nederlandse ggz, NVM-mondhygiënisten, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, VGN, V&VN,  Zorgverzekeraars Nederland en de NVO. 

> Terugkijken van het debat kan hier.

Nationale Jeugdzorgdebat

Zeven (aanstaande) Kamerleden (Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA), Ruud Verkuijlen (VVD), Don Ceder (ChristenUnie), Danielle Jansen (NSC), Marijke Synhaeve (D66), Rebekka Timmer (Bij1) en Rens de Boer (Volt) kruisten de degen aan de hand van vier stellingen. Die werden telkens ingeleid door de organisatoren van het debat: Jeugdzorg Nederland, Het Vergeten Kind, Stichting JIMwerkt en Garage 2020. Opvallend was de eensgezindheid van de politici om de komende jaren niet op de stoel van de jeugdzorgprofessionals te willen zitten, maar het perspectief van kinderen en gezinnen centraal te stellen. Zo riep Westerveld (GL) om er voor te zorgen dat hulpverleners eindelijk hun werk kunnen doen. Verkuijlen (VVD) pleitte ervoor dat er rust komt in het jeugdzorgdossier en Jansen (NSC) stelde dat bij NSC de stem van kind en het gezin een prominente plek wil geven.

Vertrekkend kamerlid René Peters (CDA) en tevens kersvers bestuurslid van de NVO sprak een vlammende column uit waarin hij het veld ook nadrukkelijk opriep: ‘Kijk eens minder naar Den Haag’ en ‘Het wordt tijd dat de sector gaat terugpraten. Naar de krant en de politiek’.

De stelling dat er geen uithuisplaatsing meer mag plaatsvinden zonder instemming van een naaste, kreeg veel bijval. Het werk en impact van JIM (jouw eigen mentor) werd breed gedeeld. Synhaeve (D66) stelde daarbij dat het wel aan de rechter blijft om uiteindelijk de beslissing te maken.

De stelling dat bestaanszekerheid cruciaal is om de instroom in de jeugdzorg te voorkomen, vond eveneens bijval, maar over de financiering daarvan en over in welke mate minimumlonen dan omhoog zouden moeten was klassieke verdeeldheid. Ceder (CU) wees er op dat het vaak de meer welvarende gezinnen zijn die een beroep doen op lichte jeugdhulp en dat wij een samenleving hebben gecreëerd waarin we kinderen met afwijkend gedrag gelijk gaan medicaliseren.

De derde stelling ging over de afbouw van de gesloten jeugdzorg en de overgang naar kleinschalige woonvoorzieningen in de wijk. Alle politici waren het daar mee eens, maar ook hier dook opnieuw de vraag op in welk tempo en komt hier ook genoeg financiering voor.

De laatste stelling ging over innovaties in de jeugdhulp, hoe kan technologie helpen om beter aan te sluiten op de belevingswereld van jongeren. Ook hier veel bijval van de aanwezige politici die stuk voor stuk de inzet van Garage 2020 omarmden. Synhaeve (D66) haalde het Integraal Zorgakkoord aan waar preventie en innovatie in de zorg een speerpunt is.

> Voor een uitgebreid verslag zie de website van Jeugdzorg  Nederland