NVO Nieuws 19-01-2024

Input NVO bij de vorming van een nieuw kabinet

De NVO stuurde een brief naar de informateur en onderhandelende partijen. Dit zijn de 7 punten waarvoor wij aandacht vragen.


  1. Intervenieer bij (kinder)armoede. Luister naar het advies van Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in haar rapport ‘Kinderen uit de knel’ om te gaan voor een integrale benadering van maatschappelijke vraagstukken, precies datgene waarvoor (ortho)pedagogen staan.
  2. Zorg voor extra ondersteuning om gelijke kansen te borgen. Er is een groot tekort aan leraren. Zorg dat het onderwijs voldoende expertise heeft om leraren en leerlingen ondersteuning te bieden. Zorg dat scholen hulp krijgen om verbinding te leggen met jeugdhulp. Orthopedagogen in het onderwijs kunnen hier een grote rol spelen.
  3. Bevorder én faciliteer goede thuisnabije zorg. Denk aan jongeren bij uit huisplaatsing, maar ook bijvoorbeeld aan ouderen. In de ouderenzorg overheerst de medische insteek. Orthopedagogen brengen een ander perspectief in, namelijk behoud en/of bevorderen van kwaliteit van leven en welbevinden. Daarbij gebruiken (ortho)pedagogen een contextgerichte, mediatieve aanpak.
  4. Reduceer arbeidsmarkttekorten en wachtlijsten. De zorg kampen met onacceptabele wachtlijsten en grote personeelstekorten. Om passende zorg kwalitatief en toegankelijk te houden is het belangrijk de instroom van voldoende expertise te waarborgen. Werkgevers geven aan dat ze een groot te kort hebben aan orthopedagogen-generalist (OG). Bekostiging van de OG-opleiding bevordert de instroom van deze professionals. Tot op het heden wordt deze opleiding nog steeds niet bekostigd.
  5. Waarborg vakbekwaamheid. Passende zorg en eventueel domeinoverstijgende zorg is maatwerk en wordt vaak op lokaal of regionaal niveau geregeld. Ruimte en flexibiliteit is nodig, maar ook kwaliteitsborging. Maak daarom gebruik van de normen van de beroepsgroepen zoals die van de NVO.
  6. Een leven lang ontwikkelen. Professionals ontwikkelen zich gedurende hun loopbaan met bij- en nascholing op een specifiek gebied of een vervolg-beroepsopleiding die tot een kwalificatie en aparte (BIG)registratie leidt. Het kán zijn dat een opleiding voldoende bagage biedt om opleiding tot een ánder beroep te volgen (bijvoorbeeld om als master-psycholoog de opleiding tot orthopedagoog-generalist te volgen of als master orthopedagoog de opleiding tot gz-psycholoog). De combinatie van beroepen kan juist die expertise bieden waaraan grote behoefte is. Daarom is het nodig dat in de beroepenstructuur psychologische zorg het voor master orthopedagogen mogelijk blijft om de opleiding tot gz-psycholoog te volgen.
  7. Behoud expertise en zorg voor faire tarieven. De financiële waardering voor orthopedagogen in het onderwijs loopt achter bij de (terechte) waardering voor leraren. Zorg voor passende arbeidsvoorwaarden om orthopedagogen in het onderwijs te behouden en om inclusief onderwijs te kunnen realiseren. Ook voor de zorg geldt dat de financiële waardering achter loopt. Zo vindt in de ggz tarifering nog plaats op grond van verouderd kostprijsonderzoek.

> Download hieronder de volledige tekst