NVO Nieuws 19-11-2023

Handreiking ‘Zorgvuldig verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten bij jeugdhulp’

Deze nieuwe handreiking, gepubliceerd op 14 juli 2023, is ontwikkeld door de NVO en bedoeld als ondersteuning voor jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners bij het verstrekken van persoonsgegevens van ouders en/of jeugdigen aan de gemeente bij jeugdhulp. We hopen hiermee bij te dragen aan een betere samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en gemeenten in gevallen waar discussies over gegevensverstrekking dit nu nog bemoeilijken. De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd onderschrijven deze handreiking. Wat komt aan bod?

De handreiking gaat in op welke wetgeving van toepassing is bij het delen van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Jeugdwet en de Algemene wet bestuursrecht en welke algemene beginselen en grondslagen voor informatie uitwisseling daaruit volgen.

Toegelicht wordt waarom het standaard uitvragen van zorginhoudelijke informatie uit het hulpverleningsdossier (bijvoorbeeld bij alle verlengingsverzoeken) niet is toegestaan en waarom toestemming door de ouders en/of jeugdige daarvoor meestal geen oplossing is.

We gaan in op de verschillende routes die ouders en/of jeugdige kunnen doorlopen. Bijvoorbeeld een hulpvraag bij een wijkteam/gemeente of via de huisarts en vervolgens wat dat betekent voor de informatieverstrekking. We onderscheiden:

• het toeleiden naar jeugdhulp;
• het adviseren over jeugdhulp;
• het bepalen van jeugdhulp;
• het inzetten van een voorziening jeugdhulp.


We leggen ook uit hoe gemeenten meerdere taken hebben en informatieverzoeken ‘met verschillende petten op’ kunnen doen. De petten (bijvoorbeeld hulpverlener, casusregisseur of beslisser over jeugdhulp) bepalen welke informatie gevraagd mag worden. Hier maken we ook duidelijk waarom bepaalde combinaties van taken onwenselijk zijn.

Tot slot leggen we uit hoe en waarom het borgen van de kwaliteit van de jeugdhulp door gemeenten beter kan plaatsvinden via het gesprek  met jeugdhulpaanbieders over populatie kentallen en trends dan de kwaliteit trachten te beïnvloeden via het sturen op individuele beschikkingen/toeleidingen/voorzieningen.

Terugkijken webinar

Maandagavond 18 september 2023 was de webinar Handreiking Zorgvuldig verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten bij jeugdhulp. Je kunt dit webinar hier terugkijken.