NVO Nieuws 17-05-2023

Grote stap voor Hervormingsagenda Jeugd

De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ) waar ook de NVO deel van uitmaakt, zijn opgelucht dat de Hervormingsagenda Jeugd met een positief advies aan ons is voorgelegd ter consultatie. We denken dat met de gemaakte afspraken op een aantal punten belangrijke verbeteringen worden doorgevoerd in de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. Essentieel is dat we daarbij ook meer ruimte voor professionals creëren in het veld, waaronder veel pedagogen en orthopedagogen, om kwaliteit te leveren en te kunnen blijven leren en ontwikkelen.

null

De rol die professionals krijgen in deze agenda en de investeringen op het gebied van kwaliteit en blijvend leren, zijn niet eerder zo expliciet in een hervormingstraject opgenomen. We hebben daar als samenwerkende beroepsverenigingen hard aan gewerkt en het is een agenda geworden waarin er mét professionals wordt gesproken, in plaats van óver. Hiermee dragen we een verantwoordelijkheid en het biedt kansen voor orthopedagogen in het jeugdveld om bij te dragen aan de verbetering van de jeugdhulp, zich te blijven ontwikkelen en de gedragswetenschappelijke kennis op essentiële punten, zoals bij triage, in te zetten.

Het akkoord is de uitkomst van een lang en intensief en soms moeizaam proces, waar de jeugdhulp professionals zich hard hebben gemaakt om het jeugdzorgstelsel, waarvoor gemeenten de verantwoordelijkheid hebben gekregen, op een aantal cruciale onderdelen aan te passen en te versterken:

  • De kwaliteit van de zorg moet omhoog. Daarom wordt er geïnvesteerd in een groot kwaliteitsprogramma waarin professionals een stevige rol krijgen;
  • De inkoop van jeugdhulp wordt versimpeld door betere coördinatie van en afspraken tussen gemeenten over contractering, met als gevolg minder administratie voor professionals; 
  • De lokale teams waar kinderen, jongeren en gezinnen terecht kunnen, worden verstevigd en uitgebreid met de noodzakelijke kennis van professionals om zowel goede triage te doen en ook hulp te bieden als dat nodig is; 
  • Er komen bindende afspraken over inkoop op regionaal en landelijk niveau waardoor zorg beter geborgd wordt. Op dit punt volgt een AMvB zorgvormen, de uitwerking daarvan neemt het ministerie van VWS nog dit jaar ter hand, in afstemming met alle partijen.

Uiteindelijk moeten de maatregelen zich in de uitvoering bewijzen. Wij zijn hoopvol dat we hierin daadwerkelijk tot betere jeugdhulp aan kinderen, jongeren en hun gezinnen kunnen komen doordat we met de vijfhoek (rijk, gemeenten, cliëntorganisaties, zorgaanbieders en beroepsverenigingen) gezamenlijk blijven optrekken. De daartoe ingerichte governance structuur voor de Hervormingsagenda is wat ons betreft een grensverleggende en vernieuwende stap: een verantwoordelijkheid om tot echt gelijkwaardige samenwerking te komen tussen jongeren, ouders, professionals, branches, gemeenten en Rijk.

De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd blijven ondertussen hun zorgen uitspreken over de financiële kaders die tussen gemeenten en rijk zijn afgesproken. Zij zijn niet betrokken bij de financiële afspraken tussen de rijksoverheid en gemeenten over de jeugdhulp. De voorgenomen besparingsopgaves mogen, ook wat betreft de NVO, op geen enkele manier het inhoudelijke ontwikkelproces en daarmee de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen in de weg zitten. Hier zullen wij heel scherp op blijven toezien.

Download