NVO Nieuws 23-12-2022

Eindrapportage ‘Beeldvorming bij probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’

In juni 2022 zijn door BPSW, NIP, NVAVG, V&VN, NVO, VGN en KansPlus twee vragenlijsten uitgezet over de multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ ten aanzien van het hoofdstuk ‘Beeldvorming’. Doel was meer inzicht te krijgen in hoeverre cliënten, naasten en wettelijk vertegenwoordigers, zorgprofessionals en zorgaanbieders hiermee bekend zijn en/of werken volgens de ‘geest van’ deze richtlijn.

Hieruit blijkt dat er verbetermogelijkheden zijn, die om acties vragen.

De belangrijkste uitkomsten zijn dat zorgprofessionals wel of enigszins bekend zijn met de multidisciplinaire richtlijn, maar grotendeels geen scholing hebben gevolgd over de richtlijn en dat naast het in de multidisciplinaire richtlijn genoemde aangepaste AAIDD model, er een diversiteit bestaat aan modellen en methoden om tot integratie van diagnostiek en beeldvorming te komen. Verder liggen er verbetermogelijkheden ten aanzien van verwachtingen over ieders rol, taak en verantwoordelijkheden, in de multidisciplinaire samenwerking tussen de betrokken professionals onderling en in de samenwerking met cliënten/naasten. Daarnaast is er een behoefte aan praktische handvatten voor implementatie van de multidisciplinaire richtlijn en/of een kader om tot geïntegreerde verslaglegging te komen. 

Deze rapportage is de uitwerking van één van de acties zoals omschreven in het verbetersignalement van het Zinnige Zorg onderzoek van het Zorginstituut Nederland naar mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. De beroepsverenigingen, VGN en KansPlus gebruiken de uitkomsten om verdere invulling te geven aan het breed en meervoudig kijken binnen zorgorganisaties volgens ‘de geest van’ het aangepast AAIDD model zoals omschreven in de multidisciplinaire richtlijn ‘probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’. De aanbevelingen uit deze rapportage worden begin 2023 verder uitgewerkt en opgepakt.

Achtergrondinformatie

Het Zorginstituut Nederland heeft in het kader van haar Zinnige zorg onderzoek in de gehandicaptenzorg in september 2021 een verbetersignalement geschreven over de punten waarop de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag beter kan. Uit dit kwalitatieve onderzoek komt naar voren dat het aangepaste AAIDD-model voor beeldvorming en diagnostiek van probleemgedrag nog vrijwel onbekend is onder zorgprofessionals en dat het niet in zijn volle omvang wordt toegepast. Ook blijkt in de zorgpraktijk sprake van onderdiagnostiek.

Als onderdeel van één van de acties zoals omschreven in het verbetersignalement van het Zorginstituut Nederland, zetten de beroepsverenigingen BPSW, NIP, NVAVG, NVO en V&VN samen met VGN en KansPlus in juni 2022 een digitale vragenlijst uit onder zorgprofessionals en zorgaanbieders werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Tevens ging een digitale vragenlijst uit voor cliënten, naasten en wettelijk vertegenwoordigers.

Wij danken een ieder die de vragenlijst heeft ingevuld!

null