Weeklog

Afbeelding: Marlies web-10

Elke week, meestal op zondagavond, schrijf ik mijn weekbericht voor de website van de NVO. Op die manier hoop ik u inzage te geven in wat er zoal omgaat op het bureau en in de verenigingsprocessen van de NVO. Ik wil graag transparant zijn in wat wij als bureau doen. Tenslotte werken wij voor u en kunnen wij door uw contributiebijdrage doen wat we doen.

Het weekberichtje is voor mij, naast formele documenten als het jaarverslag en een jaarrekening, dus ook een manier om aan u verantwoording af te leggen. Tegelijkertijd: u en ik moeten ons bewust zijn van de beperkingen daarvan; het is een persoonlijk weekbericht en vaak ga ik alleen maar in op waar mijn eigen agenda mij bracht. Maar daarmee dek ik echt niet wat er bureau- of NVO-breed gebeurt.

Ik hoop dat u mijn weekberichten met plezier leest. Uw reacties zijn natuurlijk heel welkom.

 

 • Samen dwang bedwingen...

  Zondag 13 oktober. Kunnen we dwang bedwingen? In onze ambities in de gehandicaptenzorg, de jeugdhulp, onderwijs en de ggz zijn opvallende overeenkomsten. In onze aanpak ook. Op het bureau staken we daarom de koppen bij elkaar. We spraken met de NVO-tuchtcolleges over hun toekomst.  Last but not least ging het  donderdag op het jaarcongres van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over plezier van professioanls in hun werk .  

  Het valt ons op dat we in diverse domeinen bezig zijn met het bedwingen van dwang. In de gehandicaptenzorg, de jeugdhulp , onderwijs en de ggz hebben we dezelfde ambitie. Zo min mogelijk dwang en als het dan toch echt moet, dan uiterst zorgvuldig en zo snel mogelijk weer afbouwen. In al die domeinen leren we hoe we dwang kunnen voorkomen; door vroege signalering, vroege interventie, ambulante zorg en systeemgericht werken. Als opname toch nodig is, blijkt er heel veel voorkomen te kunnen worden door verbetering van het leefklimaat in de instellingen. In de jeugdhulp zijn er spectaculaire resultaten; stoppen met separeren kán. Dat vergt wel sterke sturing en begeleiding, scholing van professionals en afspraken maken over risico’s. En tijd natuurlijk. Pedagogen werken in de domeinen waar deze ambitie, al dan niet wettelijk geregeld, sterk leeft. Omdat ze zij uitstek systeemgericht zijn, kunnen ze er een bijdrage aan leveren. Wat niet wil zeggen dat ook zij geen scholing en begeleiding nodig hebben om die bijdrage te kúnnen leveren. En zeker ook: van elkaar kunnen leren.  Op het bureau staken we de koppen bij elkaar. Kunnen we er in 2020 een domeinoverstijgend speerpunt van maken?

  Van heel andere orde was het overleg dat we woensdag met de voorzitters en secretarissen van onze tuchtcolleges voerden. De opname van de OG in de Wet BIG brengt de nodige veranderingen met zich mee, ook voor de tuchtcolleges. Straks kunnen belanghebbenden, als het over de orthopedagoog-generalist gaat, ook klachten indienen bij de BIG-tuchtcolleges. De NVO-colleges kunnen, als dat het geval is en dezelfde zaak wordt bij het NVO-college ingediend, die zaak aanhouden. Maar er zijn zaken die bij het regionale BIG-college niet ontvankelijk worden verklaard, maar wel door de NVO-colleges in behandeling worden genomen. Zoals die bijzonder interessante zaak waarover het NVO-College onlangs uitspraak heeft gedaan: een pedagoog die door haar handelen relaties tussen samenwerkende organisaties schaadde en daarop tuchtrechtelijk aanspreekbaar bleek. En natuurlijk kunnen belanghebbenden bij de NVO-colleges klachten indienen over de master-pedagogen. Dat kan niet bij de BIG-colleges. De rollen en verhoudingen tussen NVO-bestuur, -bureau en de Colleges blijven ook een aandachtspunt; hoe versterken en steunen we elkaar vanuit onze eigen rollen en taken? En in het verlengde van zo’n overleg komen er ook altijd ideeën boven, die overdenking vergen. Zoals de vraag of de term ‘tuchtrecht’ zou moeten worden vervangen door ‘verenigingsrecht’. Klinkt heel anders….

  Bij het jaarcongres van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (de RVS) ging het over de agenda van de Raad, de komende periode. Het werkplezier van de professional staat met stip op één. Wat kunnen we doen om dat werkplezier te bevorderen? Vertrouwen en ruimte geven, is de eerste reactie. Zeker. Daarmee kunnen we niet alleen werkplezier bevorderen, maar ook, door minder regels en procedures, werkdruk verlichten en koste besparen. Daarmee zijn we er niet, bleek tijdens één van de sessies bij het congres. Zorg is een schaarste-goed; dat goed verdelen vergt een voortdurende dialoog tussen met bestuurders, leidinggevenden, professionals en cliënten. Dat geldt overigens niet alleen omdat het een schaarstegoed is; samen het gesprek voeren over wat we onder goede zorg verstaan geeft kwalitatieve kaders en richting. En dan zijn we weer terug bij het begin: zo moeten we onder andere samen een dialoog voeren over de vraag hoe we dwang bedwingen.

  Tot volgende week,

  M

 • Betrek áltijd professionals bij de ontwikkeling van (zorg)inhoudelijk beleid

  Zondag 6 oktober. Betrek professionals áltijd bij de ontwikkeling van (zorg)inhoudelijk beleid! Hoe de opleidelingen van de OG-opleiding in Nijmegen leren andere professionals inhoudelijk te coördineren. En weer wat geleerd: zo gaan de regionale tuchtcolleges BIG om met vakinhoudelijke richtlijnen. Op onze Ikkanhet-site sta...

  Lees meer
 • You are wanted! Maak het waar!

  Zondag  29 september. You are wanted, pedagogen! Afgelopen week hoorde ik het weer verschillende keren: als verspreider van richtlijnen jeugdhulp in organisaties. Als steunpunt in wijkteams. Natuurlijk als toekomstig wzd-functionaris in de gehandicaptenzorg. Wij hóren het van u en u ziet het zelf in vacature-advertenties. Dít is ...

  Lees meer
 • Erkenning van wat pedagogen al zo'n 100 jaar doen? De oude Chinezen waren nog veel eerder!

  Zondag 15 september. Andere beroepsgroepen gaan steeds meer pedagogische inzichten toepassen, bleek afgelopen week in de media. Jeugdartsen gaan ouders ondersteunen in stresssituaties en er is een nieuw initiatief om criminele jongeren samen met hun ouders te behandelen om recidive te voorkomen. Erkenning van wat pedagogen al zo’n 100 jaar do...

  Lees meer
 • 'Betaal die contributie! Er komt een moment dat de directeur je mee uit eten vraagt.'

  Zondag 8 september. Systeemtheorie (niet: -therapie) als noodzakelijke kennis in de opleiding orthopedagogiek, de niet te kwantificeren bijdrage van dyscalculiedeskundie professor Hans van Luit en het Huis van de Pedagogiek. De week begon en eindigde met twee grootheden. Maandagavond ging ik eten met Resi Bessems, een begenadigd docent en va...

  Lees meer
 • Werelden verbinden in de nazomer

  Zondag 1 september. Werelden verbinden, dat kenmerkte deze laatste week van de zomer. Verbinding tussen de wereld van De Balie in Amsterdam en de NVO, verbinding tussen de geschillencommissie passend onderwijs en het beleid van de NVO over thuiszittende leerlingen, verbinding tussen de vereniging van psychotherapeuten en de NVO om kennis en inzicht...

  Lees meer