Waar bent nu naar op zoek?
Beroepscode en tuchtrecht Dossier en rapportage

Hebben ouders altijd recht op volledige kopie dossier?

Ja, tenzij dat in strijd is met het handelen als een goed pedagoog (art 7 lid 3 en art 35 NVO beroepscode).

Het uitgangspunt van kopieën voor ouders

Uitgangspunt is dat ouders recht hebben op een volledige kopie van het dossier. Gezien het belang van betrokkenheid van ouders bij onderzoek en behandeling door de pedagoog geldt over het algemeen dat ouders recht hebben op een volledige kopie van het dossier van hun kind (tot 16 jaar). 

De grens ligt bij de informatie die de privacy van de andere ouder schendt, zoals een persoonlijk verhaal over misbruik van de ouder zelf, hetgeen verteld is in een gesprek waarbij de andere ouder niet aanwezig was en dat ook geen doorslaggevende rol speelt in de zorg die de pedagoog het kind biedt.

Uitzondering

Er is echter een uitzondering op het recht op volledige kopie van de ouders, te weten als dit strijdig is met het handelen als goed pedagoog. De pedagoog kan dan besluiten om bepaalde informatie niet te verstrekken. 

Dit kan alleen in uitzonderingssituaties en kan er niet toe leiden dat er géén informatie wordt verstrekt. De ouder met gezag heeft namelijk nog steeds informatie nodig om zijn taak als wettelijk vertegenwoordiger te kunnen uitoefenen. De ouder heeft dus recht op voldoende informatie om te kunnen besluiten over bijvoorbeeld de noodzaak van onderzoek of observatie of toestemming voor begeleiding of behandeling. 

Praktisch gezien kan het er bijvoorbeeld toe leiden dat bepaalde verslagen van gesprekken met de leerling niet worden verstrekt. Maar zoals gezegd dit is de uitzondering op de regel. Normaliter wordt een volledige kopie verstrekt.

Afweging maken

Hoe maakt u een zorgvuldige afweging als u bij wijze van uitzondering overweegt om geen volledige kopie te geven?

  • Zorg dat u de feiten helder heeft: welke informatie wordt gevraagd? Waar ligt het bezwaar van de jeugdige? Wat zijn de mogelijke gevolgen van volledig verstrekken of het weg laten van bepaalde informatie?
  • Maak een belangenafweging: weeg de belangen van kind en ouders bij volledige of onvolledige verstrekking.
  • Overleg met een collega: de rol van de collega is de rol van criticaster, het doel is niet om het eens te worden met elkaar, maar om te kijken of de belangenafweging zorgvuldig is gemaakt.
  • Besluit: leg het besluit inclusief overwegingen vast in het dossier.

Besluit u om bepaalde informatie niet te verstrekken? Dan heeft de betreffende ouder het recht tot een second opinion. Dat betekent dat de ouder een derde mag aanwijzen die het dossier mag inzien, om te oordelen over de gegrondheid van de weigering van de inzage/kopie. Deze derde moet dan een lid zijn van de NVO. Art 35 lid 5 NVO beroepscode spreekt over een ‘aan de beroepscode onderworpen pedagoog’.

Hulp of informatie nodig?

Voor meer informatie of hulp bij het maken van een zorgvuldige afweging kan er contact worden opgenomen met het spreekuur Beroepsethiek, elke maandag en donderdag van 10.00 - 13.30 uur: 030 - 232 24 07, toets 2 of per mail via vragenberoepsethiek@nvo.nl