Opleiding OG


NVO publiceert normenkader aanwijzing opleidingsinstellingen orthopedagoog-generalist

Nu de orthopedagoog-generalist per 1 januari 2020 een BIG-beroep is, worden de opleidingen tot OG aangewezen door de minister. En niet meer zoals voorheen geaccrediteerd door de NVO. Voor de aanwijzing van de opleidingsinstellingen voor de opleiding tot orthopedagoog-generalist heeft de minister de FGZPt (Federatie van gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten) gevraagd om advies. De FGZPt doet dit in goed overleg en nauwe samenwerking met de NVO. De NVO is lid van de FGZPt, maar dat geldt voor de opleiding tot gz-psycholoog en haar specialismes.

Gezien de snelheid die nodig is in dit proces, er zijn immers al opleidelingen OG gestart na 1 januari 2020, is de FGZPt de geëigende partij omdat zij voor het erkennen van opleidingen al een infrastructuur heeft. Op dit moment visiteert de FGZPt al de opleidingen GZ-psycholoog en psychotherapeut. De NVO, als vertegenwoordiger van de belanghebbende beroepsgroep van orthopedagogen, stelt de inhoudelijke normen voor een kwalitatief goede opleiding. Voor de NVO is het van belang dat er mensen worden opgeleid die wij als vereniging, als beroepsgroep, willen vertegenwoordigen. Professionals die voldoen aan het beroepscompetentieprofiel OG. Hiertoe heeft de NVO een normenkader ontwikkeld en leden aangedragen voor de visitatiecommissie. Binnen de FGZPt is de Commissie Regelgeving en Toezicht (de CRT) verantwoordelijk. De visitatiecommissie valt dan ook organisatorisch onder de CRT en de CRT is de actor die advies uitbrengt aan de minister.

Door middel van een visitatie wordt van de opleidingen die een aanvraag tot erkenning hebben ingediend, nagegaan of zij voldoen aan de eisen voor erkenning. Hiertoe heeft de CRT een visitatiekader opgesteld op basis van de wettelijke regelingen en het normenkader van de NVO. De wettelijke regelingen zijn in dit geval: het Besluit van 1 oktober 2019 houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de orthopedagoog-generalist én de Wet van 8 oktober 1992 houdende bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Downloads: