Maarten Wetterauw

Afbeelding: Maarten Wetterauw2

Maarten Wetterauw werkt sinds 2008 als directeur algemene zaken bij Molendrift, een instelling voor ambulante ggz in Groningen, Friesland en Drenthe. In die hoedanigheid ondervindt hij aan den lijve de consequenties van de decentralisatie van de jeugdhulp en van de ontwikkelingen in de ggz-18+. Maarten vindt dat je clienten moet helpen zoals je zelf geholpen zou willen worden en constateert dat de regelgeving steeds vaker ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. Terwijl die regels er zouden moeten zijn om goede zorg te faciliteren. Vanuit die invalshoek neemt Maarten deel aan diverse regionale en landelijke werkgroepen. Daarbij merkt hij op dat de deskundigheid van pedagogen in het werkveld vaak onbekend is. Daar moeten ze wat aan doen en de NVO kan daarbij helpen: "Nu is de tijd: het vak sluit immers naadloos aan op de beleidsdoelen van de decentralisatie, maar de gemeenten (en zorgverzekeraars) realiseren zich dat te weinig."

Maarten studeerde in 1990 af als milieukundig ingenieur met de specialisaties afvalwatertechnologie en natuurbeheer en werkte sindsdien op het gebied van onderzoek, procesoptimalisatie en productontwikeling voordat hij bij Molendrift begon. Hij is dus geen pedagoog of gedragswetenschapper*. Nog steeds is hij nauw betrokken bij zorginnovaties zoals Bereslim, Samen1Plan en bij de ontwikkeling van een integraal gezondheidscentrum in Oost-Groningen.

* Op 13 juni 2017 besloot het bestuur ook gebruik te maken van de mogelijkheid die artikel 6, lid 3 van de statuten biedt: ‘tot het gewoon lidmaatschap worden toegelaten zij die op verzoek van het bestuur (worden toegelaten) lid (te) worden onder nader door het bestuur in het huishoudelijk reglement vast te stellen voorwaarden.’ Dit huishoudelijk reglement is er (nog) niet, maar aantoonbare affiniteit met de beroepsgroep, aantoonbare kennis van tenminste één van de werkdomeinen waar veel pedagogen werken en aantoonbare affiniteit met kwaliteit zijn criteria die het bestuur zou opnemen in zo’n reglement.

Terug naar bestuursleden