Handreiking Tips bij het voorkomen van thuiszittende leerlingen

Hoe kunt u als pedagoog/psycholoog preventief handelen om thuiszittende leerlingen te voorkomen? Hoe betrekt u de leerling en ouders? Op welke wijze kunt u bijdragen aan een integrale aanpak? Dit en meer tips vindt u in de handreiking “de rol van de pedagoog/psycholoog in het voorkomen van thuiszittende leerlingen”.

Voor praktische tips en aanbevelingen van collega pedagogen en psychologen verzameld tijdens de 5 regionale thuiszitters bijeenkomsten, klikt u hier.

Folder psychologen en orthopedagogen in het onderwijs

In deze folder leest u wat een psycholoog of een orthopedagoog voor u kan betekenen in het onderwijs, bijvoorbeeld:

  • Is een leerling op uw school wel op zijn of haar plek?
  • Hoe gaat u in de klas om met verschillen tussen leerlingen?
  • Heeft u als directie of management ondersteuning nodig bij het doorvoeren van uw onderwijsbeleid?
     

De werkgroep Passend Onderwijs van NVO /NIP heeft deze folder met veel zorg voor u samengesteld.

Preventie van schoolverzuim en thuiszitters vanuit de SWPBS-aanpak

Welke mogelijkheden kan een school bieden om preventief beleid te ontwikkelen ten aanzien van schoolverzuim vanuit de SWBPS aanpak (SchoolWide Positive Behaviour Support)? Hoe bouw je aan een vertrouwensrelatie met ouder en kind, hoe analyseer je gedrag. Het tijdschrift voor orthopedagogiek besteed in een artikel van J. Wichers-Bots en T. Das aandacht aan de preventie van problematisch schoolverzuim. In het artikel worden interventies besproken aan de hand van casussen uit de schoolpraktijk.

Klik hier voor het gehele artikel.

Webinar 'Passend Onderwijs: Transformeren op de werkvloer'

Op 7 juni 2016 organiseerden NVO en NIP een webinar 'Passend Onderwijs: Transformeren op de werkvloer'. Tijdens het webinar werd José Wichers, orthopedagoge en werkzaam bij het Kenniscentrum Passend onderwijs van de Fontys Hogeschool, geïnterviewd door Olaf Stomp. José stelt dat de invoering van het passend onderwijs vraagt om een omslag in denken en handelen van de gedragswetenschapper die werkt in het onderwijs. Ze gaat in op hoe je als pedagoog je toegevoegde waarde meer kan laten zien.

Klik hier om het webinar te kijken. U moet wel eerst inloggen op het ledengedeelte van onze site.

Zorg op school

In het Stroomschema zorg op school is aangegeven welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord.
Daarnaast is er een factsheet ontwikkeld over kinderen met een intensieve zorgvraag en de samenwerking tussen zorg en onderwijs. Deze kunt u hier vinden.

Animatiefilmpje passend onderwijs in 3 minuten

Het ministerie van OCW heeft een animatiefilmpje ontwikkeld over passend onderwijs. Deze animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod. Kijk hier het filmpje

Artikel in Focus: Hoe passend onderwijs wél kan slagen

Een jaar na de invoering van passend onderwijs zijn er diverse onderzoeken verschenen, gaf de Kinderombudsman een kritische reactie en was het verantwoordelijk staatssecretaris Dekker (OCW) die hierop reageerde. Reden voor de NVO om haar blik te werpen op dit onderwerp. Lees meer >

Reactie NVO en NIP op brief staatssecretaris over passend onderwijs

Op 25 september 2015 reageerde de staatssecretaris op de recente onderzoeken naar de stand van zaken van passend onderwijs. Daarop stuurde NVO en NIP een brief aan de staatssecretaris met onze kijk op de huidige ontwikkelingen. Lees meer >

Rapport Kinderombudsman: Werkt passend onderwijs? Stand van zaken een jaar na dato (september 2015)

Passend onderwijs is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Een jaar na de invoering zijn natuurlijk nog niet alle doelstellingen behaald. De Kinderombudsman bericht op 8 september 2015 in zijn rapport dat passend onderwijs de problemen, die de Kinderombudsman eerder constateerde, nog niet heeft opgelost.
Lees meer >