NVO aan de slag met privacy in het onderwijs

Gezien de vele vragen die leven rondom privacy in het passend onderwijs heeft de PO - VO raad in december 2017 in samenwerking met het ministerie van OCW, Kennisnet, NJi, NIP en NVO een digitale tool ontwikkeld die overzichtelijk weergeeft wat schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. De tool is een praktische vertaling van wet- en regelgeving en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy aspecten en veel gestelde vragen.

Indien u als pedagoog werkzaam bent binnen het onderwijs, dient u bij het gebruik van deze tool rekening te houden met het gegeven dat de tool vanuit de medewerker van een school is geschreven, tenzij anders staat aangegeven. U kunt via de tool uw feedback geven en op basis daarvan wordt de tool in 2018 geëvalueerd en verder doorontwikkeld.

Klik hier voor de digitale tool privacy en passend onderwijs.

Naast deze tool is er ook binnen de jeugdhulp veel aandacht voor privacy. Klik hier voor de PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming. 

Wat doet de NVO nog meer?
NVO en NIP hebben samen een aantal acties ondernomen. Die acties zijn o.a. gericht op het vergroten van de bewustwording van onderwijspersoneel én de leden zelf. Zo heeft de NVO in samenwerking met het NIP het volgende gerealiseerd:

  • Aandachtspunten voor gedragswetenschappers in het onderwijs. Deze zijn beschikbaar op het ledengedeelte van de website;
  • Meerdere workshops en regio bijeenkomsten over privacy in het onderwijs (o.a. over de beroepscode en de speciale rol van pedagogen en psychologen) voor samenwerkingsverbanden in het zowel het primair als voortgezet onderwijs.
  • Om beter zicht te krijgen in de zorgen die leven onder veel pedagogen en psychologen over privacy in het onderwijs, is in 2016 door NVO en NIP een korte enquête uitgezet. In totaal reageerden 88 pedagogen en psychologen; 73% van hen maakt zich zorgen over de privacy. Pedagogen en psychologen voelen zich vaak alleen staan in hun pleidooi binnen scholen om (meer) aandacht aan privacy te besteden.


De zorgen betreffen:

  • Beveiliging: dossiers van leerlingen worden niet altijd voldoende beveiligd opgeborgen;
  • In het verlengde daarvan: resultaten van psychodiagnostisch onderzoek zijn via het ICT-systeem van de school toegankelijk voor alle medewerkers van de school. Ook voor de medewerkers die daar geen recht toe zouden mogen hebben;
  • Delen van gegevens: Gegevens over leerlingen worden vaak, mondeling of schriftelijk, gedeeld zonder dat ouders/verzorgers of de leerling zelf daar toestemming voor hebben gegeven. Dit gebeurt intern, in de school, en extern met bijvoorbeeld jeugdhulp of wijkteams. Een voorbeeld dat werd gegeven is dat in een gesprek met de ouders van leerling A over leerling B wordt gesproken;
  • Directeuren of IB’ers verwachtten de resultaten van diagnostisch onderzoek te mogen inzien zonder dat ouders of leerlingen dat weten of daarvoor toestemming hebben gegeven. Soms weten ouders of leerlingen niet eens dat hun kind wordt onderzocht.
  • Besturen, schoolleiders en docenten doen dit vaak onbedoeld; zo stellen de geënquêteerden. Zij zijn zich vaak onvoldoende bewust van de risico’s die er zijn bij het delen van privacygevoelige informatie.
     

We houden u op de hoogte! Vragen? Mail naar info@nvo.nl