Archief

Digitale tool privacy en passend onderwijs
12 dec 2017 -  De PO - VO raad heeft in samenwerking met het ministerie van OCW, Kennisnet, NJi, NIP en NVO een digitale tool ontwikkeld die overzichtelijk weergeeft wat schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. De tool is een praktische vertaling van wet- en regelgeving en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy aspecten en veel gestelde vragen.

Indien u als pedagoog werkzaam bent binnen het onderwijs, dient u bij het gebruik van deze tool rekening te houden met het gegeven dat de tool vanuit de medewerker van een school is geschreven, tenzij anders staat aangegeven. U kunt via de tool uw feedback geven en op basis daarvan wordt de tool in 2018 geëvalueerd en verder doorontwikkeld.

Klik hier voor de digitale tool privacy en passend onderwijs.

In Regeerakkoord aandacht voor problematiek thuiszittende leerlingen
27 oktober 2017 - Met de komst van Marc Dullaert als aanjager van het thuiszitterspact staat het thema ‘thuiszitters’ volop in de belangstelling. Ook in het Regeerakkoord is aandacht voor de problematiek van thuiszittende leerlingen. Zo onderzoekt het Kabinet hoe het leerrecht van kinderen wettelijk kan worden vastgelegd. Dat klinkt vaag, maar volgens Dullaert is het een doorbraak dat wordt gesproken van leerrecht in plaats van alleen maar de plicht. Ook is het de bedoeling dat alle samenwerkingsverbanden een wettelijk verplichte doorzettingsmacht beleggen om zo het aantal thuiszitters terug te dringen en verzuim eerder aan te pakken.

De NVO is blij met deze beleidsintenties, veel NVO pedagogen zetten zich dagelijks in en dragen bij aan concrete oplossingen voor thuiszitters.

Aandacht voor thuiszitters toegenomen: Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs
23 juni 2017 - In deze Kamerbrief blikt Staatssecretaris Dekker terug op bijna drie jaar passend onderwijs en wordt de tussenbalans opgemaakt. Bij de start van passend onderwijs is uitgegaan van een invoeringsperiode van 2014 tot 2020. Lees meer>

Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs naar de Kamer
9 december 2016 - Staatssecretaris Dekker (OCW) stelt in de nieuwste voortgangsrapportage dat er betekenisvolle stappen zijn gezet, maar dat nog zeker niet alle doelen van passend onderwijs overal worden behaald. Zo zijn er nog steeds thuiszitters. De belangrijkste punten uit het rapport gaan over: ruimte voor maatwerk, toerusting bieden passend onderwijs, samenwerking onderwijs-jeugdhulp, financiën en zoals gezegd thuiszitters. Op 15 december gaat de staatssecretaris hierover in gesprek met Tweede Kamerleden.
Lees meer>

Beroepsverenigingen: zorgen over advies aanscherping meldcode
11 oktober 2016 - In een brief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) laten NVO, NIP, NVGzP, VGCt, VKJP, VPeP (voorheen: VCgP), BPSW, V&VN en P3NL weten bezwaren te hebben tegen de meldplicht die onderdeel is van het advies over het aanscherpen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
Lees meer >

Gesprek in Tweede Kamer over kleuteronderwijs
9 september 2016 - Op woensdag 7 september hield de Tweede Kamer commissie OCW een Rondetafelgesprek met leraren, schoolleiders en andere deskundigen over de toekomst van het kleuteronderwijs/het onderwijs aan het jonge kind.
Lees meer >

Privacy binnen onderwijs vergt gezamenlijke acties
10 augustus 2016 - Het Algemeen Dagblad kopte vanmorgen ‘Scholen veel te nonchalant met privacy leerlingen’. Het artikel verwijst naar de enquête die NVO en NIP onlangs hielden onder hun leden. Daaruit blijkt dat veel pedagogen en psychologen die bij scholen en samenwerkingsverbanden werken zich hier zorgen over maken. Daarom zetten NVO en NIP, samen met de PO-raad en de VO-raad, zich de komende periode in voor het vergroten van bewustwording binnen het onderwijs en het geven van handvaten voor het beschermen van de privacy van leerlingen.
Lees meer >

Uitkomsten Kamerdebat over passend onderwijs
22 juni 2016 - Op die dag is de negende voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Tweede en Eerste Kamer aangeboden. In de rapportage staan de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs.
Lees meer >