Wegwijzer - Het dossier in de jeugdhulpverlening (mrt 2021)

Uit een onderzoek onder jongeren, ouders en professionals in 2019 bleek dat er in de dagelijkse praktijk veel vragen spelen over het dossier: wat moet er in staan? Wie mag het inzien? Welke rechten hebben jongeren en ouders afhankelijk van de leeftijd van hun kind als het om het dossier gaat? En wat als er foutieve informatie in staat? 
Daarom is er vanuit het programma Zorg voor de Jeugd een uitgebreide wegwijzer gemaakt over de rechten en plichten rondom het dossier in het jeugddomein. De NVO heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze wegwijzer.

Wijkteams en het pettenvraagstuk: als hulp en toeleiding samenkomen (jan 2021)

Pedagogen werkzaam in een wijkteam hebben regelmatig een dubbelrol, ze hebben een hulpverleningstaak én een taak bij het toekennen van beschikkingen (toeleiding). Voor deze verschillende taken gelden verschillende privacy regels. Zo geldt het beroepsgeheim niet onverkort bij het uitvoeren van de toeleidingstaak. Over dit ‘pettenvraagstuk’ is een handreiking verschenen, waar de NVO aan heeft meegewerkt.

Wegwijzer over toestemming van ouders bij jeugdhulp (dec 2020)

Twijfel jij als jeugdhulpverlener wel eens of er toestemming nodig is van ouders voor de inzet van jeugdhulp? Is die toestemming bijvoorbeeld ook nodig als er sprake is van een OTS? En wat als toestemming nodig is maar ouders die niet geven? De beroepsethisch adviseurs en juristen van de NVO, de BPSW, het NIP en het Expertisecentrum William Schrikker hebben een Wegwijzer Zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp inclusief een stroomdiagram ontwikkeld over deze vragen.

Geactualiseerde modellen instemmingsverklaringen gesloten jeugdhulp

NVO en NIP hebben, in afstemming met Jeugdzorg Nederland, de modellen voor het afgeven van een instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp geactualiseerd. De rechter heeft de instemmingsverklaring van de gekwalificeerde gedragswetenschapper nodig om een besluit te kunnen nemen op een verzoek tot opname in een Jeugdzorg Plus instelling. De modellen zijn aangepast aan de situatie onder de nieuwe Jeugdwet en vervangen de modellen die de werkgroep gesloten jeugdhulp NIP/NVO in 2008 heeft ontwikkeld.

Beroepsethisch kompas en tuchtrechtfolder voor de jeugdhulp (nov 2018)

Binnen het programma professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming (PPJJ) zijn twee nieuwe handige publicaties ontwikkeld. 

De eerste is een nieuwe editie van ‘het Kompas in de jeugdhulp en jeugdbescherming’. Dit is een toelichting op de wetgeving en beroepsethiek voor de jeugdhulpverlener en de jeugdbeschermer. Ook voor u als (ortho)pedagoog die werkt met jeugd een handig naslagwerk. 

Daarnaast is ook nieuw: de interactieve pdf ‘Tuchtrecht in het kort voor jeugdprofessionals’ met beknopte informatie over het tuchtrecht. Hierin wordt o.a. ingegaan op hoe je je als jeugdprofessional verantwoordt bij het tuchtcollege als er een klacht wordt ingediend.

De Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd Een verkennende studie (febr 2018)

In opdracht van de NVO verrichte de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de functie van POH-Jeugd. De NVO publiceerde het onderzoek in februari 2018. Uit het Groningse onderzoek blijkt dat de functie van Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts  volop in ontwikkeling is. Verschillende regio’s in het land doen ervaring op met een POH-Jeugd. De POH-Jeugdfunctie wordt uitgevoerd door zowel HBO- als WO-geschoolde hulpverleners, met overwegend veel ervaring in de Jeugd-GGZ of Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Over het algemeen zijn huisartsen en POH-jeugd positief over hun onderlinge samenwerking. De meerwaarde van de Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts is de aandacht voor de opvoedingsrelaties en de specifieke kennis die de POH-Jeugd heeft van zorgaanbieders en zorgmogelijkheden in de regio. De opstellers van deze verkennende studie pleiten ervoor de kwaliteit van de functie nog beter te borgen. Dat kan door een specifieke opleiding tot POH-Jeugd en door de ontwikkeling van richtlijnen.

Uit de transformatieplannen van 42 regio’s jeugdhulp, die in de week van 21 januari 2019 werden gepubliceerd, is op te maken dat veel regio’s overwegen een poh-jeugd aan te stellen of zij zijn daar al mee bezig. Mogelijk is dit onderzoek helpend voor hen.

Klik hier voor het onderzoek

Nieuwsbrieven professionalisering jeugdhulp

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over professionalisering in het jeugddomein en de activiteiten die het programma professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming (PPJJ) organiseert? Lees dan hieronder de nieuwsbrieven van PJ&J. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer acht keer per jaar.

Lees de nieuwsbrief van december 2016 hier
Lees eerdere nieuwsbrieven hier

Webinar van ‘contract tot controle’ in de jeugdhulp

Dit webinar van 8 september 2016 vanuit het programma I-sociaal domein bespreekt de verschillende methodieken en middelen waarmee gemeenten en zorgaanbieders duidelijke afspraken kunnen maken over inkoop van zorg, facturering en financiële controle achteraf in het jeugddomein.

Kijk het Webinar Van Contract tot Controle hier terug.

Lees hier meer informatie over dit webinar of het programma I-sociaal domein (Informatievoorziening sociaal domein).

Artikelen NVO in VNG magazine special jeugd (2013-2016)

NVO heeft al vier jaar achter elkaar een artikel geschreven in de Special Jeugd van het VNG magazine. Met deze artikelen profileren en positioneren wij als NVO de beroepsgroep van (ortho)pedagogen bij gemeenten.

  • Lees hier het artikel uit 2017: 'NVO-orthopedagoog zet in op samenwerking én privacy; Privacy vergt zorgvuldige afweging door professional'
  • Lees hier het artikel uit 2016: ‘NVO-orthopedagoog is breed inzetbaar - Zorgverlener, poortwachter in het wijkteam en aanjager van vernieuwing’
  • Lees hier het artikel uit 2015: ‘Praktijkverhalen van orthopedagogen in jeugdhulp en onderwijs’
  • Lees hier het artikel uit 2014: ‘Expertise (ortho)pedagoog kans voor innovatie’
  • Lees hier het artikel uit 2013: ‘Vanaf 2015 wordt u, als wethouder, verantwoordelijk voor de jeugdzorg in uw gemeente’

Convenant lost problemen woonplaatsbeginsel jeugdhulp op

Het woonplaatsbeginsel regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor financiering van jeugdhulp. Het adres van het kind is uitgangspunt, maar het is niet altijd duidelijk in welke gemeente een kind staat ingeschreven. In een convenant  is afgesproken dat de continuïteit van de zorg en de betaling aan de jeugdhulpaanbieder voorrang krijgen en niet de administratieve regels. Bij een verhuizing betaalt de nieuwe gemeente voor minimaal een jaar de jeugdhulp zonder nadere indicering.
Bij onduidelijkheid tussen twee gemeenten over de voogdij, en daarmee het adres van het kind, zorgen beide gemeenten dat de jeugdhulp in elk geval doorloopt en de zorgaanbieder wordt betaald.

Brochure Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk (2016)

In de Jeugdwet staat dat jeugdhulp en jeugdbescherming op verantwoorde wijze geboden moeten worden. Dat betekent dat alle jeugdhulpverleners vakbekwaam moeten zijn. Ongeacht de soort hulp die zij verlenen en ongeacht hun opleidingsniveau. Voor sommige werkzaamheden moeten echter geregistreerde professionals worden ingezet. In het Kwaliteitskader Jeugd staat beschreven wanneer dat het geval is.

Rapportages Kinderombudsman

De Kinderombudsman ziet er op toe dat in Nederland de rechten van het kind worden nageleefd. Het is een onafhankelijk instituut, dat sinds 1 april 2011 bestaat. Margrite Kalverboer is sinds 22 april 2016 de Kinderombudsman. De Kinderombudsman brengt regelmatig interessante publicaties uit voor pedagogen werkzaam in de jeugdhulp, o.a. over de decentralisatie in de jeugdhulp.

  • Deelrapport 1: ‘De zorg waar ze recht op hebben’ (17 april 2015)
  • Deelrapport 2: ‘De zorg waar ze recht op hebben’ (28 oktober 2015)
  • Deelrapport 3: ‘De zorg waar ze recht op hebben’ (18 maart 2016)


Rapport: ontwikkelingen in de jeugdhulp 2016 (november 2016)

Brochure beroepsregistratie voor orthopedagogen en psychologen (2015)

Beroepsregistratie draagt bij aan vakmanschap. Geregistreerde professionals laten zien dat ze staan voor de kwaliteit van hun vak. Ze houden zich aan de richtlijnen en beroepscode en zijn daarop aanspreekbaar. Beroepsregistratie stimuleert professionals en werkgevers om te investeren in vakbekwaamheid. Kinderen en jongeren die hulp krijgen van geregistreerde professionals, kunnen dan ook rekenen op goede hulp en ondersteuning. In deze brochure leest u meer over het hoe, wat en waarom van beroepsregistratie in de jeugdhulp.

Handreiking: inkoop jeugd-ggz bij vrijgevestigden (2015)

NVO heeft samen met NIP, LVVP en NVvP een handreiking voor gemeenten geschreven over het contracteerproces tussen gemeenten en vrijgevestigde aanbieders. Doel van de handreiking is om namens de vrijgevestigde aanbieders een bijdrage te leveren aan een beter contracteerproces en het verminderen van administratieve lasten. De handreiking is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die met de inkoop van jeugd-ggz te maken hebben. Ook vrijgevestigde aanbieders kunnen de handreiking gebruiken wanneer zij in gesprek gaan met gemeenten over hun aanbod in de regio. De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het Landelijk Platform GGZ, de cliënten- en familiekoepel in de ggz.

Handreiking berichtenverkeer jeugd-GGZ (2015)

Deze handreiking beschrijft vanuit technisch perspectief het proces van toewijzing en declaratie van jeugd-ggz. De handreiking gaat in op de vertaling van het uitvoeringsproces jeugd-ggz en hoe standaardberichten dit proces kunnen ondersteunen. Hij geldt voor zowel zorgaanbieders als gemeenten. Het gebruik van standaardberichten beperkt de administratieve lasten van zorgaanbieders en gemeenten. De status van de handreiking is een zwaarwegend advies voor gemeenten en zorgaanbieders om de voorgestelde werkwijze te volgen. De afspraken zijn tot stand gekomen in een landelijke werkgroep van VNG en GGZ Nederland met een afvaardiging van zorgaanbieders, gemeenten en softwareleveranciers.