Gesloten jeugdhulp

Sommige jongeren hebben zulke ernstige gedragsproblemen dat het nodig is om hen in een instelling voor gesloten jeugdhulp (ook wel Jeugdzorg Plus instelling) te behandelen. Voor het inzetten van gesloten jeugdhulp is altijd een machtiging van de kinderrechter nodig. Bij de aanvraag voor de machtiging moet een instemmingsverklaring van een gekwalificeerde onafhankelijke gedragswetenschapper worden gevoegd.

Wat doet de NVO?

  • NVO ondersteunde in 2019 het plan ‘Best passende zorg voor kwetsbare jongeren’.
  • Werkgroep gesloten jeugdhulp NVO en NIP
    NVO en NIP kennen een gezamenlijke werkgroep gesloten jeugdhulp, waarin gekwalificeerde gedragswetenschappers zitten. In deze werkgroep worden dilemma’s en uitdagingen over het werken in de gesloten jeugdhulp besproken.
  • Handreiking en modellen instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp
    De rechter heeft de instemmingsverklaring van de onafhankelijke gekwalificeerde gedragswetenschapper nodig om een besluit te kunnen nemen op een verzoek tot opname in een gesloten jeugdhulpinstelling. NVO en NIP hebben een handreiking en modellen gemaakt voor deze instemmingsverklaringen.
  • NVO werkt samen met NIP, BGZJ (branches gespecialiseerde zorg voor jeugd) en StroomOP aan een project rondom de rol en invloed van gedragswetenschappers om de zorg voor kwetsbare jongeren te verbeteren. Bijvoorbeeld door het terugdringen van spoedplaatsingen en alternatieven voor gesloten jeugdhulp in de vorm van ambulante intensieve gezinsbehandeling.

Wet- en regelgeving