Toekomstige richtlijn biedt handvatten voor signaleren en aanpakken trauma

Knelpuntenanalyse
Ontwikkelaars kunnen putten uit de knelpuntenanalyse die rondom trauma is georganiseerd. Daaruit werd onder andere duidelijk dat het belangrijk is om in de toekomstige richtlijn duidelijkheid te scheppen over de definitie van trauma. Evenals aan het versterken van jeugdprofessionals bij het alert zijn op en bespreken van trauma. Mochten professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming trauma signaleren, dan geeft de richtlijn hen concrete aanbevelingen. Ook beoogt de richtlijn om traumasensitiviteit onder jeugdprofessionals te vergroten. Zo kan over- en onderdiagnostiek van traumagerelateerde problemen zo veel mogelijk worden voorkomen.

Voorjaar 2021
Het ontwikkelen van een richtlijn vraagt om een zorgvuldig proces en dat kost tijd. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de kennis die er over trauma al is: kennis uit wetenschappelijk onderzoek, kennis die al in actuele richtlijnen voor andere werkvelden is verzameld of die in andere richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming is samengebracht. Vanzelfsprekend gaan de ontwikkelaars actief op zoek naar zowel de ervaringen van kinderen, jongeren en hun ouders als naar de praktijkkennis van professionals. Tot slot is er tijd nodig om de concept-richtlijn goed te kunnen testen in de praktijk. Daarom nog even geduld voordat deze richtlijn verschijnt: in het voorjaar van 2021 publiceren we de richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming over het signaleren van trauma op www.richtlijnenjeugdhulp.nl. Je kunt dan uitkijken naar de richtlijn zelf, de onderbouwing ervan, informatie voor ouders en een set praktische werkkaarten. Ontwikkelaars van deze richtlijn over trauma zijn: Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie, Nederlands Jeugdinstituut, PSYTREC, Pro Persona, Landelijk Psychotraumacentrum UMC Utrecht, Amsterdam UMC afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie, de Bascule en de Academische Werkplaats KAJAK.

Achtergrondinformatie

Het ontwikkelen van richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming is een initiatief van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Zowel de ontwikkeling als de invoering van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De programmaorganisatie is in handen van het Nederlands Jeugdinstituut. Bij het ontwikkeltraject zijn wetenschappers, professionals en cliënten nauw betrokken. Zij denken en schrijven mee en leveren op verschillende momenten commentaar. Nadat alle commentaren zijn verwerkt, autoriseren BPSW, NIP en NVO een richtlijn. Richtlijnen gelden vanaf de publicatie als professionele standaarden van de betreffende beroepsgroepen en dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp en de jeugdbescherming.