Archief

Richtlijn Ernstige gedragsproblemen geactualiseerd
22 mrt 2019 - De richtlijn ernstige gedragsproblemen helpt professionals om te bepalen welke problemen men het beste in de buurt en met de school en in samenwerking met kind of jongere en ouders kan aanpakken en wanneer er meer specialistische kennis nodig is. Sinds de uitgave van de eerste versie van de richtlijn in 2014 is gebleken dat deze goed aansluit op de praktijk. De afgelopen jaren is er veel ervaring mee opgedaan. Daarnaast zijn er ook nieuwe inzichten uit de wetenschap en praktijk gekomen. Dat was reden voor de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW om de richtlijn voor Ernstige Gedragsproblemen te herzien en actualiseren.

Toekomstige richtlijn biedt handvatten voor signaleren en aanpakken trauma
2 nov 2018 - In de jeugdhulp en jeugdbescherming valt het woord ‘trauma’ soms al snel, maar wat wordt er nu precies mee bedoeld? Hoe zien normale én afwijkende reacties van kinderen en jongeren op ingrijpende gebeurtenissen eruit en hoe kunnen jeugdprofessionals hen daarbij ondersteunen? Wanneer zet je een signaleringsinstrument in? En wie kan wat bieden aan passende hulp en ondersteuning? Aan de hand van deze en andere vragen geeft de toekomstige richtlijn over trauma aanbevelingen aan jeugdprofessionals voor het signaleren van traumagerelateerde klachten en het toeleiden naar passende zorg. Samen met cliënten, professionals en deskundigen buigen de aangewezen ontwikkelaars zich de komende twee jaar over de inhoud. De richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming over het signaleren en aanpakken van trauma wordt voorjaar 2021 verwacht. > Lees verder

Aanpassing in Richtlijn Scheiding
20 april 2018 - Richtlijnen zijn levende documenten: ze zijn nooit af. Recent onderzoek, innovaties in de praktijk of ervaringen door gebruik leiden tot nieuwe inzichten. Vanuit gebruikers is er feedback geleverd op een specifieke passage in de Richtlijn Scheiding en problemen van ouders en jongeren. Het gaat om feedback op de algemene adviezen naar leeftijd van de jeugdigen, in het bijzonder de adviezen gericht op kinderen van 0-2 jaar en 2-5 jaar. De feedback, afkomstig van cliënten, professionals en onderzoekers, is zorgvuldig gewogen en in overleg met de beroepsverenigingen is besloten dat aanpassing noodzakelijk is.

Het gaat om een aanpassing met inhoudelijke implicaties. Dat betekent dat aanpassing niet van het ene op het andere moment mogelijk is. De ontwikkelaar is inmiddels gestart met volledige herziening van deze richtlijn en besteedt hierbij expliciet aandacht aan deze passage. Tot die tijd is ervoor gekozen om de passage uit de richtlijn en de onderbouwing te halen en in plaats daarvan een kader te plaatsen. De passage is in de richtlijn volledig verwijderd en in de onderbouwing is de passage doorgehaald nog terug te vinden. Zie pagina 34 in de richtlijn en pagina 61 tot 63 in de onderbouwing, evenals in beide gevallen Bijlage 3.

Informatie-avonden voor (ortho)pedagogen en psychologen geregistreerd bij SKJ
6 april 2018 - Op 13 en 29 maart en op 4 april 2018 organiseerden NVO en NIP in Zwolle, Utrecht en Eindhoven drie drukbezochte informatiebijeenkomsten voor SKJ geregistreerde (ortho)pedagogen en psychologen. Naast een informatieve presentatie met de ins en outs over SKJ, de beroepsverenigingen NVO en NIP en overzicht van alle (her)registratie eisen waren de opleidingsinstellingen GITP-PAO, RINO Groep, RINO Zuid, Jeugdzorgacademie, KING nascholing en RINO Amsterdam aanwezig met speciaal aanbod met korting voor NIP en NVO leden.

> Lees hier het verslag van de informatie-avonden.

> Klik hier voor de flyer met scholingsaanbod met korting voor leden NVO en NIP.
> Klik hier voor het overzicht met de top 5 veelgestelde vragen en antwoorden tijdens de bijeenkomsten.

Privacy app jeugd gelanceerd
29 sept 2017 - Tijdens de privacy conferentie 'In Goed Vertrouwen de privacy van de jeugd geborgd' op 27 september jl. is een privacy app gelanceerd. De app is bedoeld voor jongeren én professionals (hulpverleners) en geeft antwoord op veelvoorkomende situaties en vragen rond privacy-rechten van jongeren. Streven is om de app op termijn ook uit te breiden met een gedeelte voor ouders. > Lees verder

Passende zorg voor kinderen en gezinnen: samenwerken en benutten van kennis
21 juli 2017 - Het zorglandschap specialistische jeugdhulp verandert. Verschillende partijen in het jeugdhulpveld, waaronder ook de NVO, denken na hoe kinderen en gezinnen goede en passende zorg kunnen blijven krijgen, die betaalbaar blijft, ook in de toekomst. Mét andere partijen wil de NVO zich inzetten voor kwaliteitsborging, versterken en verbeteren van de ketensamenwerking, bieden van passende hulp, behoud van expertise en de juiste professional op de juiste plek. > Lees verder

Kwaliteitsborging in de jeugdhulp
16 juni 2017 - Per 1 januari 2018 loopt de overgangsperiode af waarin veel gemeenten voor de jeugd-ggz nog contracten afsloten op basis van de DBC-systematiek van de zorgverzekeringswet. Hier komen uitvoeringsvarianten voor in de plaats. Deze ontwikkeling brengt zowel bekostigingsvraagstukken als kwaliteitsvraagstukken met zich mee. Als NVO krijgen we daar de nodige vragen over en ook andere partijen worstelen met de consequenties. > Lees verder

VNG publiceert handreiking bekostiging jeugd-ggz
13 februari 2017 - Gemeenten kunnen na 2018 de specialistische jeugd-GGZ niet meer contracteren en bekostigen met behulp van de DBC-systematiek.
De handreiking Bekostiging Jeugd-ggz Inspanningsgericht ondersteunt gemeenten en aanbieders bij de implementatie van een nieuwe bekostigingswijze voor de jeugd-ggz. > Lees verder

Artikel Jeugd & Co over professionalisering ‘Inzetten op samen leren’
5 september 2016 – In de augustus editie van het tijdschrift Jeugd & Co verscheen een interessant artikel van het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Hierin vertellen José Schilderinck, bestuurder van zorgorganisatie Ambiq, en José Manshaden, themadirecteur Sociaal van de gemeente Utrecht, over de taak van gemeenten en van zorgaanbieders bij professionalisering in het jeugddomein. Zij vertellen over veranderende rollen en hetzelfde doel. > Lees verder

Kleinere aanbieders jeugdhulp: uitstel en vereenvoudiging Jaarverantwoording Jeugd 2015
22 juli 2016 - Bent u een aanbieder van jeugdhulp? En heeft u over 2015 nog geen jaarverantwoording jeugd ingediend conform de Jeugdwet, maar staat u wel voor de taak om dit te doen? Dan is dit belangrijk nieuws voor u! > Lees verder

App voor berichtenverkeer in sociaal domein
21 juli 2016 - Vanaf heden is een (gratis) berichtenapp beschikbaar die het met name voor kleine(re) zorgaanbieders en gemeenten zonder geschikte softwareoplossing mogelijk maakt om aan te sluiten op het landelijke berichtenverkeer in het sociaal domein (iWmo/iJw). > Lees verder

Manifest privacybescherming in jeugddomein
22 juni 2016 - Gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals hebben op 22 juni in een manifest afspraken gemaakt over privacybescherming in het jeugddomein. > Lees verder

Reactie NVO op conceptnotitie Bijzondere Curator
10 maart 2016 - De bijzondere curator in jeugdzaken staat volop in de belangstelling. De klankbordgroep heeft in een conceptnotitie deskundigheidseisen geformuleerd. De NVO geeft een reactie. > Lees verder