Actueel

Privacy app jeugd gelanceerd
Tijdens de privacy conferentie 'In Goed Vertrouwen de privacy van de jeugd geborgd' op 27 september jl. is een privacy app gelanceerd. De app is bedoeld voor jongeren én professionals (hulpverleners) en geeft antwoord op veelvoorkomende situaties en vragen rond privacy-rechten van jongeren. Streven is om de app op termijn ook uit te breiden met een gedeelte voor ouders. >Lees verder

Passende zorg voor kinderen en gezinnen: samenwerken en benutten van kennis
Het zorglandschap specialistische jeugdhulp verandert. Verschillende partijen in het jeugdhulpveld, waaronder ook de NVO, denken na hoe kinderen en gezinnen goede en passende zorg kunnen blijven krijgen, die betaalbaar blijft, ook in de toekomst. Mét andere partijen wil de NVO zich inzetten voor kwaliteitsborging, versterken en verbeteren van de ketensamenwerking, bieden van passende hulp, behoud van expertise en de juiste professional op de juiste plek. >Lees verder

Kwaliteitsborging in de jeugdhulp
16 juni 2017 - Per 1 januari 2018 loopt de overgangsperiode af waarin veel gemeenten voor de jeugd-ggz nog contracten afsloten op basis van de DBC-systematiek van de zorgverzekeringswet. Hier komen uitvoeringsvarianten voor in de plaats. Deze ontwikkeling brengt zowel bekostigingsvraagstukken als kwaliteitsvraagstukken met zich mee. Als NVO krijgen we daar de nodige vragen over en ook andere partijen worstelen met de consequenties. Lees meer >

VNG publiceert handreiking bekostiging jeugd-ggz
13 februari 2017 - Gemeenten kunnen na 2018 de specialistische jeugd-GGZ niet meer contracteren en bekostigen met behulp van de DBC-systematiek.
De handreiking Bekostiging Jeugd-ggz Inspanningsgericht ondersteunt gemeenten en aanbieders bij de implementatie van een nieuwe bekostigingswijze voor de jeugd-ggz. Lees meer >

Jaarrapport landelijke jeugdmonitor 2016
5 januari 2016 - Dit Jaarrapport 2016 geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft, aan de hand van indicatoren en thema’s, hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: gezinssituatie, jeugdzorg, veilig wonen en opgroeien, onderwijs, arbeid, gezondheid en criminaliteit. Daarnaast besteedt deze editie van 2016 aandacht aan de afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit thema is ook vervat in een filmpje.
Het Jaarrapport is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inhoud is gebaseerd op cijfers die op de website www.landelijkejeugdmonitor.nl staan.

Artikel Jeugd & Co over professionalisering ‘Inzetten op samen leren’
5 september 2016 – In de augustus editie van het tijdschrift Jeugd & Co verscheen een interessant artikel van het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Hierin vertellen José Schilderinck, bestuurder van zorgorganisatie Ambiq, en José Manshaden, themadirecteur Sociaal van de gemeente Utrecht, over de taak van gemeenten en van zorgaanbieders bij professionalisering in het jeugddomein. Zij vertellen over veranderende rollen en hetzelfde doel. Lees meer >

Kleinere aanbieders jeugdhulp: uitstel en vereenvoudiging Jaarverantwoording Jeugd 2015
22 juli 2016 - Bent u een aanbieder van jeugdhulp? En heeft u over 2015 nog geen jaarverantwoording jeugd ingediend conform de Jeugdwet, maar staat u wel voor de taak om dit te doen? Dan is dit belangrijk nieuws voor u! Lees meer >

App voor berichtenverkeer in sociaal domein
21 juli 2016 - Vanaf heden is een (gratis) berichtenapp beschikbaar die het met name voor kleine(re) zorgaanbieders en gemeenten zonder geschikte softwareoplossing mogelijk maakt om aan te sluiten op het landelijke berichtenverkeer in het sociaal domein (iWmo/iJw). Lees meer >

Voor berichten die iets langer geleden zijn, verwijzen we u graag naar het archief.