Dyslexie: gezamenlijke richtlijn voor kwaliteit en aantallen verklaringen

31-3-2017

Woensdag 29 maart jl. overlegden NVO, NIP en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie met de departementen OCW en VWS. Het overleg was het directe vervolg van de toezegging van staatssecretaris Sander Dekkers om met de beroepsverenigingen in overleg te gaan over een richtlijn voor dyslexie. De beroepsverenigingen en het Kwaliteitsinstituut pleiten al langere tijd voor een dyslexie-richtlijn over de volle breedte van onderwijs en zorg, als onderdeel van een breder plan van aanpak rond kwaliteit en aantallen van afgegeven dyslexieverklaringen.

Aanleiding is een uitzending van Rambam, in februari 2016, waarin aandacht werd besteed aan het onterecht verstrekken van dyslexieverklaringen. Dat feit is alle betrokkenen een doorn in het oog; onterechte dyslexieverklaringen zijn schadelijk voor alle betrokkenen, in het bijzonder voor leerlingen die ten onrechte een label krijgen. Voor leerlingen die wél extra ondersteuning bij lezen en schrijven nodig hebben, is het schadelijk als dyslexieverklaringen of –diagnose en behandeling in een verdacht daglicht komen te staan. De beroepsgroepen betreuren het daarnaast dat het imago van de beroepsgroep als geheel schade ondervindt. Alle reden dus om samen op te trekken en, passend bij ieders taak en rol, maatregelen te nemen.

De beroepsverengingen en het Kwaliteitsinstituut stelden medio 2016 al een gezamenlijk position paper op, waarin zei pleiten voor goed lees- en schrijfonderwijs voor álle leerlingen, voor de ontwikkeling van een richtlijn en van een visitatiesysteem.

Ontwikkeling van een Richtlijn Dyslexie
Er is al veel beschikbaar op het gebied van dyslexie, maar nog niet integraal voor onderwijs en zorg; zo heeft het protocol van Blomert bijvoorbeeld alleen betrekking op ernstige enkelvoudige dyslexie (en dus op zorg en behandeling). Wens van het veld is te komen tot een vakinhoudelijke richtlijn die de domeinen onderwijs en zorg omvat. De richtlijn wordt  bedoeld voor professionals die te maken hebben met beperkingen in lezen en spelling, of zij nu in of voor scholen of bij jeugdhulpaanbieders werken. Daarin zal ook aandacht zijn voor terugkoppeling tussen onderwijs en zorg en bijvoorbeeld het ondersteunen van leerkrachten.

Een vakinhoudelijke richtlijn is na autorisatie een professionele standaard van de beroepsgroep. Intentie is om de infrastructuur te benutten die al bestaat voor de richtlijnen jeugdhulp.

OCW en VWS zien perspectief in het voorstel en verzochten de beroepsverenigingen en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie om nog vóór eind april met een Plan van Aanpak te komen. Van de partijen wordt gevraagd dat zij afstemming zoeken met andere betrokken partijen, zoals de onderwijsraden, de VNG, remedial teachers, etc.

Dat is hard werken, de komende maand. Maar NVO, NIP en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie pakken de handschoen graag op. Ten slotte gaat het erom dat alle leerlingen goed leren lezen en schrijven, ook leerlingen die op dit vlak met een beperking worstelen.